НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ !

Уважаеми земеделски производители,

С цел внасяне на яснота и своевременното Ви информиране за конкретни норми в действащото законодателство, касаещи възможността за заявяване на площи за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, както и за предстоящата кампания по създаване на масиви за комасирано ползване на земеделската земя, за стопанската 2015/2016 г., представям на вниманието Ви следното :

С последните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители /ДВ. бр. 40 от 13 май 2014г./ и конкретно в разпоредбата на чл. 41 , която влезе в сила от 01.01.2015г.,  е предвидено  заявяването  на площи за подпомагане по СЕПП, да става само  въз основа на правно основание.

Това означава, че само тези  земеделски стопани, които ползват земеделска площ с :

 • документ за собственост;
 • аренден договор;
 • договор за наем на земеделска земя;
 • договор за съвместна обработка;
 • споразумение по чл. 37в, ал. 4 или 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, ще могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ за стопанската 2015/2016г.               

 Правното основание за ползване на площи се доказва със следните документи:

 • нотариален акт, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
 • договори за аренда или за наем на земеделски земи;
 • договори за предоставяне на земеделски земи на кооперация за съвместно обработване;
 • заповеди за разпределение на масивите по чл. 37в, ал. 4 или 12 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
 • заповеди на министъра на земеделието и храните или на кметовете по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи;
 • съдебни решения, които заместват актове по т. 1;
 • разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии с включени в тях кадастрални номера или номера по Картата на възстановената собственост на ползваните имоти.

т.е. споразумението по чл.37в ЗСПЗЗ се явява като едно от основните правни основания, които дават възможност на ползвателите, да заявяват площи за подпомагане.

 В тази връзка,

 припомняме основните моменти и правила от процедурата по създаване на масиви за ползване и сключване на споразумения по чл.37 „в” от ЗСПЗЗ, които се сключват и актуализират всяка година до 30 август за следващата стопанска година. В споразумението не могат да се включват имоти, декларирани за обработване в реалните им граници, което е изключително важно за тези собственици и за което те трябва да подадат своята декларация.

За разясняване на темата  и през настоящата година ще проведем информационна кампания по общини и по – големите населени места по предварително обявен график.

Одобрени образци на декларациите и заявленията, могат да бъдат намерени в интернет сайта на Министерство на земеделието и храните и на ОД”Земеделие” – Бургас,  като видно и от указанията за попълване на същите се описват само РЕГИСТРИРАНИ в общинската служба по земеделие договори, съгласно чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ т.е. подаването на декларациите не предхожда представянето на правното основание, а е необходимо да се извърши ако не предварително, то поне едновременно с представянето на правното основание .

На посочените сайтове могат да се намерят и електронни варианти като: Формат и ред за създаване на файлове в единен  формат (ЕФ),

 съдържащи данни за  заявление по чл.70, ал.1, както и на декларация по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.3 и ал. 1,  от ЗСПЗЗ за стопанска година, за предаване в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) на магнитен носител

Съгласно чл. 37б ЗСПЗЗ всички ползватели на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята в срок до 31.07.2015г. с цел своевременно изготвяне и предоставяне на регистрите за ползване, необходими като изходна информация за споразумение по реда на  чл.37в от ЗСПЗЗ.

В заявленията по чл.70 се посочват само регистрирани  в ОСЗ договори за наем или аренда на имоти, откъдето произтича и задължението на ползвателите да представят в ОСЗ сключените едногодишни договори за следващата стопанска година, които са неразделна част от заявленията по  чл.70 от ППЗСПЗЗ. 

Арендните договори и договорите за наем за повече от една година, които вече са регистрирани в ОСЗ не следва да се представят повторно с декларацията за стопанската 2015/16г.

При представяне на едногодишни договори за наем, в които е предвидена възможност за  удължаване на срока на действие за още една стопанска година, е необходимо да се приложи, освен копие на първоначалния договор и оригинален екземпляр на анекс за продължаване на срока за още една година.

 

С цел уеднаквяване на практиката на всички ОСЗ, Областна дирекция „Земеделие” Бургас прие „Правила за работата на комисиите по чл.37 „в” от ЗСПЗЗ, с които всички заинтересовани  могат да се запознаят  на нашият интернет сайт http://www.mzh.government.bg/ ODZ-Burgas/bg/Home.aspx, и съгласно които последният възможен срок за представяне  и отстраняване на непълноти и грешки  в договори за наем е  10.08.2015г.

С цел безпроблемно протичане на процедурите по  сключване на споразумения и своевременно създаване на масиви за уедрено  ползване по реда на чл.37 „в” от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/16г., се обръщам към всички земеделски производители, като си позволявам да напомня регламентираните  в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  и Правилника за приложението му, срокове:

1.  31.VІІ.       -           Подаване на декларации и заявления за участие в

                                   споразумение ;

2.  05.VІІІ.     -           Заповед за назначаване на комисия за всяко землище;

3.  10.VІІІ.     -           ОСЗ представя на ползвателите и комисията     

списък  на имотите с правно основание, имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/,    картен материал;

4.  30.VІІІ.     -           Срок за сключване на споразумение, което важи за

                                   следващата стопанска година;

5.  15.ІХ.        -           Проект за разпределение на ползването;

6.  01.Х.          -           След изготвен от комисията доклад, директора на ОД”З”

                                   издава заповед за разпределение на масивите;

7.  10.Х.          -           Заповедта се обявява;

8.  24.Х.          -           До тази дата, Заповедта може да бъде обжалвана по реда на       

                                   АПК.

 

            В срок до 3 месеца от обявяването на заповедта, ползвателите на които със същата са определени земи по ал. 3 т.2 или т.н. „ бели петна”, внасят по извънбюджетна сметка на ОД”Земеделие” – Бургас, сума в размер на средното рентно плащане за съответното землище.

От изключително важно значение е   представянето на  договорите  за наем, аренда и/или съвместна обработка в ОСЗ, съгласно сроковете, а именно преди или едновременно с декларациите.

От изключително важно значение,  с  цел предотвратяване на бъдещи конфликти свързани с ползване на съответните масиви, е ползвателите да не пристъпват към обработка на земеделска земя преди да има сключено споразумение и преди да е приключила процедурата по създаване на масиви за ползване по реда на чл. 37 в от ЗСПЗЗ.

Лидия Станкова

Директор  ОД”Земеделие” Бургас

 

 

Снимки