Наредба № 5 от 2006 г. за дейността в Община Айтос по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи