Наредба за реда и условията за упражняване правата на община Айтос в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност