ОБЩИНА АЙТОС

Във връзка с предотвратяване разпространението на болестта Африканска чума по свинете и в изпълнение на писмо с изх.№ 91-08-48/30.07.2019г. на Областен управител на област Бургас се дава възможност на собствениците, отглеждащи нерегламентирано свине без официална идентификация (ушни марки) в обекти, неотговарящи на ветеринарномедицинските изисквания и нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност да оползотворят за лична консумация чрез клане отглежданите животни в срок до 05.08.2019г.

След указаната дата ще бъдат извършени проверки от страна на служители от Областна дирекция по безопасност на храните. При констатиране на нарушения за нерегламентирано отглеждане на свине без официална идентификация (ушни марки) предстои съставянето на АУАН и предприемане на принудителни мерки за евтаназиране на отглежданите свине по реда на чл.139а, ал.1,т.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Снимки