ОБЩИНА АЙТОС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Информираме ви, че новите местни данъци и такси за 2020 година вече са изчислени и информацията за тях е налична на адрес:

https://mdt.aytos.bg

както и на сайта на общината:

www.aytos.bg. - „Проверка на задължения за  местни данъци и такси”.

Проверката може да се извърши с  PIN код, който е посочен в годишните данъчни съобщения, а може и да бъде получен лично или от упълномощено с писмено пълномощно лице в отдел ”Местни данъци и такси” на община Айтос. 

Задълженията могат да се плащат както следва:

 

- по банковата сметка на Община Айтос в

ТБ ”АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ФЦ Айтос:

IBAN:   BG 18 BUIN 9561 8400 4475 35         BIC: BUINBGSF 

по съответния код за вид плащане:

44 21 00   -  за данък върху недвижимите имоти

44 24 00   -  за такса битови отпадъци

44 23 00   -  за данък върху превозните средства

44 34 00   -  за други данъци

 

- с директно инкасиране на суми или пощенски запис за данъчно плащане във всяка станция на "Български пощи" ЕАД;

- във всички представителства на "Банка ДСК" ЕАД на територията на страната;

- във всички офиси на оператора "Изипей" АД;

- по интернет чрез www. еpay.bg;

- в брой:

  • за селата - в кметствата, при специалистите по

административно обслужване или при кметовете и кметските наместници.   

  • за гр. Айтос - в касите на отдела, разположени в Центъра за

услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ в сградата на общината, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.00ч. За улеснение на данъкоплатците, на касите на отдела има инсталиран ПОС-терминал, на който може да извършват плащания с дебитни карти. За тези плащания не се дължат банкови или други такси.

 

Първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства се внася в срок до 30.06.2020г. Втората вноска се внася в срок до 31.10.2020г.

На предплатилите за цялата година в срок до 30.04.2020г. се прави отстъпка от 5 на сто.

 

Невнесените в срок данъци и такса битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

Снимки