ОБЩИНА АЙТОС

ОБЯВА

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ДЕМОКРАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ”

Община Айтос обявява конкурс за набиране на проекто-предложения за реализаране на първия вътрешно градски проект „Демокрация в действие – Айтос 2015”. Средствата, с които ще бъде финансиран проекта са от дарение за жителите на град Айтос.

Право да участват имат проекти на различни теми, като няма ограничения за вида, произхода или целта им, стига те да са от обществена полза.

Право да правят предложения имат инициативни комитети, чийто проект е събрал минимум 100 (сто) поддръжника. Инициативните комитети могат да бъдат с численост от 1 (един), 2 (двама), 3 (трима) или повече членове, които следва фактически да организират и координират изпълнението на проекта.

Набирането на проектни предложения следва да продължи 3 месеца, считано от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на Община Айтос - www.aytos.bg.

Проектните предложения се подават до Община Айтос, на официалния й адрес в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/.

Предложенията се подават от инициативните комитети, като към тях следва да бъдат приложени:

  • Доказателства (списък) за събрани минимум 100 (сто) поддръжника на проекта;
  • Кратко описание на проекта, в което следва да е посочено каква ще бъде ползата от проекта, към коя група от общността е насочена ползата, срок за изпълнение на проекта - начална дата, продължителност и крайна дата.
  • Кои лица, организации и фирми ще бъдат привлечени при изпълнението на проекта, както и реда за бюджетиране, т.е. разпределението на средствата - за какво конкретно ще се изразходва сумата до пълната реализация на проекта.
  • Снимки, отзиви, препоръки и допълнения, ако има такива;
  • Финансов разчет, проекто-план и срок за реализирането на проекта;

Списъкът на поддръжниците трябва да съдържа трите имена, ЕГН, адрес и личен подпис. Поддръжници могат да бъдат само живущи (временно или постоянно) или работещи в Айтос, но с редовна адресна регистрация в град Айтос. Лица, които нямат адресна регистрация в град Айтос, не могат да участват в този проект и да се обявят за поддръжници.

Представените към всеки проект финансов разчет, проекто-план и срок за реализирането на проекта, ще се проверяват от комисия от експерти на Община Айтос. Комисията има право да отправя препоръки за корекции, допълнение и/или изменения в проекта, ако счита, че са налице рискове за реализирането на проекта.

След като бъдат набрани проекто-предложенията, те ще бъдат обявени и разгласени чрез всички възможни начини и платформи на Община Айтос:

  • на сайта на Община Айтос
  • по Общинското радио,
  • във вестник “Народен приятел”,
  • чрез афиши (обяви), разлепени на определените за това места по улиците на града;
  • на информационните витрини в Общината.

Проекто-предложения могат да се внасят до 30 септември 2015 г.

Изборът на проект ще се извърши от жителите на град Айтос чрез гласуване. Право да гласуват имат всички жители на град Айтос, навършили 14 (четиринадесет) години.

Гласуването ще се извършва на електронната страница на Община Айтос, на която за целта ще бъде оформена отделна секция за гласуване. Гласуването с хартиена бюлетина ще се организира в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Айтос, където ще бъде поставена нарочна, запечатана урна, в която ще бъдат пускани бюлетините. Гласуването на набраните проектни предложения ще стартира от датата на публичното обявяване на съответния проект.

Гласуването ще продължи до 31.10.2015 година.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени до 10 ноември 2015 г. За спечелил гласуването, ще се счита проектът, получил повече от 51% (петдесет и едни) процента от гласовете. Ако при първо гласуване нито един от проектите не получи изискуемото мнозинство, в продължение на месец след обявяването на резултатите, се провежда второ гласуване, между двата проекта, получили най-много гласове при първия тур на гласуването. За спечелил, при повторното гласуване, ще се счита проектът получил повече гласове.

При необходимост от втори тур на гласуване, то такъв ще се обяви за срок от 30 дни (от 11 ноември до 11 декември 2015 г.), на който тур се гласува единствено и само за двете предложения, получили най-много гласове. Резултата ще бъде обявен в срок до 24 декември 2015 г.

Сумата която ще бъде дарена за реализацията на спечелилия гласуването проект (начинание), респективно проекти или начинания, ако първият класиран проект е на стойност по-ниска от стойността на дарението, е в размер на 17058,30 (седемнадесет хиляди петдесет и осем лева и тридесет стотинки) лева. Сумата ще се прехвърли по сметка на спечелилия инициативен комитет, открита нарочно за целта.

Община Айтос високо оценява жеста на дарителите и отправя апел към гражданите да проявят активност за реализиране на благородната инициатива.

ВАСИЛ ЕДРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Тук можете да изтеглите формуляра, който инициативните комитети трябва да попълнят и да внесат в ЦУИГ с посочените в обявата приложения

Снимки