ОБЩИНА АЙТОС КАНДИДАТСТВА С ТРИ НОВИ ПРОЕКТА

На 12.08.2021г. приключи работата на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) по оценка на постъпилите проектни предложения по процедура № № BG06RDNP001-19.226-S3 МИГ- Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегията ВОМР.

Одобрени за финансиране от МИГ-Айтос са и трите постъпили проектни предложения, с които кандидатства Община Айтос:

  • „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос".

Основната цел на проектното предложение е насочена към осигуряване на съвременни технически средства за читалищата на територията на община Айтос, които да подпомогнат развитието на културно-развлекателните дейности в населените места. БФП е размер на 49 800,00 лв.

  • Реконструкция на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“. Размерът на одобрената БФП е 340 735,70 лв.

Проектът е насочен към  създаване на привлекателна градска среда и повишаване качеството на живот на населението на гр. Айтос, подобряване достъпа на населението до обществени услуги и подобряването на екологичната среда чрез благоустрояване на физическата и жизнена среда в града.

Специфичната цел на проекта е свързана с подобряване състоянието на техническата инфраструктура на две улици в град Айтос, което ще се реши с рехабилитирането на уличната настилка, както и повърхностното отводняване. Проектът предвижда ремонтни дейности по следните улици от уличната мрежа на град Айтос:

  • улица "Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7;
  • улица „Христо Кърджилов“.

С реализацията на проекта ще се осигури:

  • възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка;
  • осигуряване на условия за безопасност на движението;
  • благоустрояване на тротоарни площи;
  • изграждане на бетонови бордюри;
  • осигуряване на достъпна среда, включително подобряване на достъпа на хора с увреждания.

„Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градски стадион "Крум Делчев" и закупуване на оборудване". Основна цел на проектното предложение е подобряване на техническата база на стадион "Крум Делчев", гр. Айтос, чрез доставка и монтаж на модернизирана 

 

Снимки