Община Айтос обновява спортната инфраструктура

По два проекта за Спортен комплекс "Крум Делчев"

И през 2021 г. Община Айтос продължава да обновява спортната инфраструктура - строят се нови спортни обекти и се реновират съществуващите. Финансирането е по програми и по одобрени общински проекти.

Най-актуално е строителството на новата Спортна площадка 4 в Спортен комплекс "Крум Делчев" в Айтос. Общата стойност на проекта е 100 181 лв, финансирането е по ОП "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".

За средствата, Общината кандидатства по Процедура - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020.

Проектът е за нова Спортна площадка - № 4 в УПИ I, отреден за спортен терен, в кв. 50, по плана на гр. Айтос. Изпълнител на строително-монтажните работи е „ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Пловдив. Строителната площадка на обекта беше открита в края на м. април т.г.

  Игрището ще е многофункционално с кът за фитнес на открито. Целта е подобряване на жизнената среда на айтозлии и обновяване на спортната материално-техническата база в Айтос. Изграждането на площадката ще стимулира повече деца, ученици и млади хора да спортуват, коментира за НП, кметът Васил Едрев. Според градоначалникът, идеята е, с финансиране по проекти, Общината изцяло да обнови и да придаде съвременна визия на Градския Спортен комплекс.

С новата площадка, спортните игрища в комплекса стават общо три, а съвсем скоро, по друг проект, предстои и реновирането на Спортната зала на стадиона в комплекса. Одобрен за финансиране от МИГ и ДФ "Земеделие" е общински проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”. Предстои подписването на договора за изпълнение на строителните дейности, който ще даде ход на проекта. И тук безспорна е ролята на Местна инициативна група - Айтос /МИГ-Айтос/, която има принос за реализиране на Общинската програма за инвестиции в обновяването на публичната инфраструктура. От огромно значение за резултатите е и добрата работа на Общинската администрация, и по-конкретно на екипа на отдел "ИДРР" както и активността на Общината за кандидатстване с проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Проектът предвижда преустройство и благоустрояване на Спортната зала на стадиона, като част от спортния комплекс "Крум Делчев", която е с възможности за развитие на различни видове спорт - акробатика, лека атлетика, футбол и др.. В годините, в залата са правени само частични, освежаващи ремонти, което беше причина Общината да предприеме глобални мерки за модернизацията на спортното съоръжение и за създаване на условия за пълноценното му използване. Одобрените допустими разходи по проекта са на стойност 390 517.84 лева. Безвъзмездната финансова помощ е 100%.  Крайната цел е по-достъпна среда за физическо възпитание, висока функционалност и максимална сигурност при експлоатацията на залата, съгласно съвременните технологии в областта на спорта. 

НП                          

Снимки