Община Айтос - ОБЯВА

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

на основание чл.19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и  програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

 

Община Айтос, област Бургас

 

С Ъ О Б Щ А В А

 

на населението на община Айтос, че е изготвено Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на Общ устройствен план на община Айтос, което се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 06.04.2015 г.

 

Писмени становища и мнения се приемат в Община Айтос, 8500, гр. Айтос, ул “Цар Освободител” № 3, е-mail: [email protected]

Пълният текст на „Задание за обхват и съдържание на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на община Айтос“ може да видите на интернет страницата на община Айтос www.aytos.bg

 

 

Снимки