ОБЩИНА АЙТОС ПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ, КОЙТО ОСИГУРЯВА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ГОЛЯМ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ЗООПАРКА

Одобрен за финансиране  е общински проект „Техническа помощ за инвестиции в Зоопарк гр. Айтос“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Приоритетна ос 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.“, Изпълнението на този проект е задължително условие, което като собственик на зоопарка Община Айтос трябва да изпълни, за да може да кандидатства с свой проект за цялостната реновация на зоологическата градина.

Основната цел на проектното предложение е разработването на стратегически документи, с които да се осигури развитието на Зоопарк гр.Айтос, отговарящо на изискванията на нормативната уредба. В този смисъл, спечеленият проект е първият етап от готовността на Община Айтос да кандидатства за последващо финансиране на инвестиционен проект за ремонт и реновация на зоологическата градина.

Дейностите по проекта за техническа помощ са свързани с разработването на четири стратегически документа – планове: за развитието на зоопарка, за колекция и размножаване, за консервационни дейности, и разбира се - план за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина при осигурено по инвестиционния проект финансиране. Стойността на проекта за техническа помощ  е в размер на 35 400 лв

 

 

 

Снимки