Община Айтос получи методическите указания за безвъзмездното саниране

През миналата седмица Община Айтос получи методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на МРРБ. Новината е, че кандидатстването за финансиране по програмата ще бъде постоянно, в рамките на две години - 2015/2016 г. Продължителността й може да бъде удължавана съобразно свободния финансов ресурс, който в момента е 1 млрд.лв.

Сградите с одобрени заявления за кандидатстване ще получат сто процента безвъзмездна финансова помощ.

Както вече НП съобщи, критериите за допустимост на сградите фокусира строените по индустриален способ - едропанелно строителство, пакетно-повдигани плочи и едроплощен кофраж с минимум 36 самостоятелни жилища в сградата.

Размерът на минималната помощ е до 200 000 евро / 396 000 лв/.

За участие в Програмата е необходимо да се учреди и регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост на собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.

И тъй като се появиха притеснения за ролята, която могат да играят Сдруженията на собствениците в бъдеще, от МРРБ са категорични, че СРУЖЕНИЯТА СА СЪЗДАВАТ ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА.

Трябва да има 100% съгласие на собствениците, за да се обнови сградата и те да изпълнят необходимите дейности по нея. Ако няма съгласие - обновяването не може да се изпълни.

Стъпки, които трябва да се следват:

Стъпка 1. Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на на етажната собственост в Общината и регистър БУЛСТАТ - попълват се одкументи по образец.

Стъпка 2. С протокол от Общото събрание Сдружението взима решение да осигури достъп до всички апартаменти в сградата. В протокола трябва да бъде дадено съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност. Взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението и Общината - попълват се документи по образец.

Стъпка 3.Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в Общината - попълват се документи по образец.

Стъпка 4. Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5. При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и Общината по образец, с който се дава мандат на Общината в лицето на Кмета, да извърши от негово име действия по осигуряването на необходимия ресурс за обноваването на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

Стъпка 6. След сключването на договора между Сдружението и Общината, Общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с ББР и с областните управители по образец.

Контакти на Програмата:

Email:[email protected]. Интернет страница: www.mrrb.government.bg, секция "Обновяване на жилиащ", под-секция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ И СТЪПКИТЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА, ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА - ДО 6 ФЕВРУАРИ 2015 Г. НА ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОБЩИНА АЙТОС - www.aytos.org

 

Снимки