ОБЩИНА АЙТОС С ПОРЕДНА ИНИЦИАТИВА ОТ КАМПАНИЯТА "ЗАЩИТЕНА И ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА!"

На  17.11.2021 г. от 10:00 до 14:00 часа, Община Айтос организира кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми от домакинствата. Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на адрес: гр. Айтос, ул. „ Цар Освободител “ № 18  / бивше Логопедическо училище/.

За предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и за ограничаване на риска за човешкото здраве и околната среда, ЗАБРАНЕНО е изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, както и изгарянето им, с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

Снимки