ОБЩИНА АЙТОС С ПРОЕКТИ ЗА НАД 41 000 000 ЛВ
 • Проект „Изграждане на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води - село Пирне, Община Айтос”, финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по ПРСР. Стойност на проекта – 299 900,85 лв.
 • Основен ремонт на „ЦДГ „Радост”, гр. Айтос, Финансиращ орган: Община Айтос, обща стойност на проекта: 209 561 лв.
 • Изграждане на детска площадка в „Градска градина”, гр. Айтос - Финансиращ орган: Община Айтос, обща стойност на проекта: 99 975 лв.
 • Проект „Почистване, озеленяване и създаване на зона за спорт и отдих на общински терен в село Лясково, община Айтос” – стойност на проекта: 10 000 лв. Финансиращ орган: ПУДООС към МОСВ Национална кампания „За чиста околна среда – 2015 г.”
 • Проект № 278 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Айтос”, финансиран от Национален доверителен екофонд – 85% от стойността на проекта, съфинансиран от СОУ «Хр. Ботев», гр. Айтос – 15% от стойността на проекта, стойност на проекта – 160 213.91 лв.
 • Проект ”Полагане на топлоизолация по външни фасади на Дом за стари хора „Св. Великомъченик Димитрий Солунски” - гр. Айтос, общ. Айтос, област Бургас”, финансиран от фонд «Социална закрила» 2016 г. към МТСП, съфинансиран в размер на 10% от стойността на проекта от община Айтос, обща стойност на проекта – 23 445.74 лв.
 • Проект „Вътрешно преустройство на бившо „Хирургично отделение”  към „МБАЛ – Айтос” ЕООД и обособяване на „Детско отделение” в поз. имот 4226, квартал 204 по плана на гр. Айтос», финансиращ орган: Община Айтос, стойност на проекта -  129 167 лв.
 • Проект „Почистване и облагородяване на централен терен с обществена значимост в гробищен парк, гр. Айтос, община Айтос” – стойност на проекта: 10 000 лв. Финансиращ орган: ПУДООС към МОСВ Национална кампания „За чиста околна среда – 2016 г.”
 • Проект „Основен ремонт на южен сектор в спортен комплекс „Крум Делчев, гр. Айтос“ - финансиращ орган: Община Айтос, стойност: 92 490 лв.
 • Проект „Нови възможности за грижа” – проекта се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане по ОПРЧР 2014-2020г. Община Айтос е партньор по проекта за предоставяне на социални услуги.
 • Проект ,,За ромите, заедно с ромите” (,,For Roma With Roma”) – проект на Европейската комисия, Община Айтос една от трите общини в България избрани да участвт като партньор по проекта. В проекта участват и други страни от ЕС като партньори по проекта - Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Испания и Швеция.
 • Проект „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Пещерско, община Айтос”, финансиран със средства от държавния бюджет, представляващи целеви трансфер за ремонт и рехабилитация на улици село Пещерско, община Айтос отпуснати с ПМС 153 от 28.07.2017г. Стойност на проекта -  398 533. 73 лв.
 • Ремонт на зала „Младежки дом” в село Тополица, община Айтос”, финансиращ орган: Община Айтос, стойност -  30 891 лв.
 • Проект „Озеленяване  и възстановяване на зона за отдих, находяща се в централната част на гр. Айтос, община Айтос” (градинката на ул. Васил Левски“) – стойност на проекта: 10 000 лв. Финансиращ орган: ПУДООС към МОСВ Национална кампания „За чиста околна среда – 2017 г.”
 • Проект „Грижа за независим живот”, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” на ОП РЧР 2014-2020 г., стойност на проекта 499 879,31 лв.
 • Проект „Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29 г. в община Айтос” - BG05M9OP001-1.002 „Активни” на ОП РЧР 2014-2020 г., стойност на проекта 229 678,97 лв.
 • Проект „Приеми ме 2015” – проекта се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане по ОПРЧР 2014-2020г. Община Айтос е партньор по проекта.
 • Проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк „Славеева река”, финансиращ орган: национално финансиране, стойност на проекта – 1 604 000 лв.
 • Проект „Изработване на общ устройствен план на Община Айтос”, Финансиращ орган: Сключено споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2015 г. Обща стойност на проекта - 228 000 лв.
 • Проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, стойност на проекта – 1 953 592.58 лв.
 • Проект „Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в населените места: с. Черна могила, с.Черноград и с. Тополица, община Айтос“. Стойност на проекта – 620 000 лв. Одобрен за финансиране с ПМС № 315/ 19.12.2018 г.
 • 4 168 000 лв инвестирани в саниране жилищата на 284 айтоски семейства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 • По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради има 50 сключени договора между община Айтос и сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради, кандидати за енергийна ефективност в очакване на финансиране по националната програма.
 • Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, стойност на проекта – 5 863 738.23 лв.
 • Проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води град Айтос”, финансиращ орган: ОПОС 2014-2020, към МОСВ, на стойност 18 929 054.03 лв.
 • Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с.Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас, финансиращ орган ПУДООС към МОСВ, стойност на проекта 3 200 000 лв.
 • Проект „Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в района на България-Турция”, финансиращ орган: Програма за Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район, стойност на проекта – 357 732. 85 евро.
 • Проект „Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос“, финансиращ орган: Програма за Трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция по Приоритетна ос 1. Околна среда, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район. Стойност на проекта – 346 831.65 евро.
 • Проект „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос”, ОП РЧР 2014-2020 г. Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3, Специфична цел 3 към ИП3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността”, на стойност - 243 501 лв.
 • Проект „Социални иновации в грижата за възрастните хора”, финансиран по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ на ОП РЧР 2014-2020 г., стойност на проекта 170 203 лв.
 • Проект “Изграждане на Многофункционален спортен комплекс в с. Карагеоргиево”, финансиран със средства от държавния бюджет, представляващи целева субсидия за капиталови разходи отпуснати с  ПМС 153 от 28.07.2017г. Стойност на проекта - 440 287.12 лв.
 • Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ I-за спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос”, финансиращ орган: ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“. Стойност на проекта - 97 688.16 лв.
 • Проект „Многофункционално спортно игрище – мини футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт”, финансиращ орган Министерство на младежта и спорта, по реда на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения. Стойност на проекта - 89 253, 60 лв. 
 • Проект „Реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на град Айтос. Стойност на проекта – 1 450 000 лв. Одобрен за финансиране с ПМС № 315/ 19.12.2018 г.
 • Проект „Озеленяване и възстановяване на зона за отдих с детски кът, находяща се в гр. Айтос, община Айтос” (градинката на горското) – стойност на проекта: 10 000 лв. Финансиращ орган: ПУДООС към МОСВ Национална кампания „За чиста околна среда – 2019 г.”.
 • Проект ”Подобряване условията на живот в Дом за стари хора „Св. Великомъченик Димитрий Солунски” - гр. Айтос, общ. Айтос, област Бургас”, финансиран от фонд «Социална закрила» 2019 г. към МТСП, съфинансиран в размер на 10% от стойността на проекта от община Айтос, обща стойност на проекта – 29 281,20 лв.
 • Реконструкция и оборудване на ново Детско отделение в МБАЛ Айтос ЕООД, 2 км пешеходна пътека до Гробищния парк и Обществена трапезария за социално-слаби семейства.
 • Проект „Патронажна грижа в община Айтос“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общата стойност на проекта е 168 766 лв.
Снимки