ОБЩИНА АЙТОС РАЗКРИВА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Документите са достъпни на официалната интернет страница на община Айтос на адрес: //aytos.bg,

                Със  Заповед № РД01-2474/30.12.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Община Айтос разкрива социална услуга, делигирана от държавата дейност „Асистентска подкрепа“, с капацитет 53 потребители.

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст, в невъзможност да се самообслужват. Услугата ще бъде предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.  „Асистентската подкрепа“ включва подкрепа на потребителите от социалния асистент за:

● самообслужване;

● движение и придвижване;

● промяна и поддържане на позицията на тялото;

● изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

● комуникация.

            Специализираната социална услуга ще се предоставя на:

  1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 

  1. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Приемът на документи за  „Асистентската подкрепа“ за кандидат-потребители и кандидати за персонал започна от 04.01.2021 г. в сградата на Общински център за социални и здравни услуги, с адрес: гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5, всеки работен ден от 08:30 до 12,00 часа и от 12,30 до 17:00 часа.

Документите са достъпни и на официалната интернет страница на община Айтос на адрес: //aytos.bg,

За допълнителна информация тел. 0558/2-56-30

Снимки