ОБЩИНА АЙТОС РАЗШИРЯВА МРЕЖАТА ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Със  Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, през 2021 г. Община Айтос разкри нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност, с капацитет 53-ма потребители.

Община Айтос разширява и обогатява мрежата от социални услуги своята територия. През тази година нова, постоянна във времето, услуга "Асистентската подкрепа“ се предоставя от Общинския център за социални и здравни услуги в Айтос. Тя включва подкрепа за потребители от социален асистент - за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация.   

 „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда за деца и лица с трайни увреждания и за лица в надтрудоспособна възраст, които са в невъзможност да се самообслужват. Услугата се предоставя от екип от социални асистенти.  

Приемът на документи и подборът на потребители и персонал беше през м. януари т.г. Максималната  продължителност за ползване на  „Асистентска подкрепа” от един потребител е до четири часа дневно, всеки работен ден. Предоставянето на услугата е съобразно с предварително  изготвената индивидуална оценка на потребностите на всеки от потребителите.

"В момента, подкрепа се предоставя се на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност. Потребители на услугата са деца и пълнолетни с трайни увреждания, с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.", коментира за НП, Анастасия Даутева от ОбЦСЗУ - Айтос.

Потребителите на услугата в община Айтос са 53-ма. Приемът на документи за потребители остава отворен за кандидатстване. Екипът от социални асистенти е попълнен и с резерви, научи още НП.

НП

Снимки