ОБЩИНА АЙТОС РАЗВИВА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦАТА С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

През месец ноември Община Айтос започна изпълнението по проект „Предоставяне на услуги за по-добро бъдеще на децата в община Айтос“ след подписан договор BG05SFPR002-2.003-0144-C01 по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ финансирана от Европейски социален фонд плюс, програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, със срок за изпълнение 28 месеца.

Дейностите по проекта са  насочени към уязвими семейства и деца в община Айтос. Основните цели са осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние, като се развият комплексни подкрепящи услуги за закрила на децата, подкрепа на семействата, качествено образование и здравеопазване и достъп до целия спектър услуги. Начинът за постигането на тази цел е координираното и своевременното взаимодействие на мултидисциплинарни екипи и специалисти от здравната, социалната и образователната система на местно ниво. Координираните усилия ще спомогнат за ранното идентифициране на деца в риск, които ще бъдат насочени своевременно към подкрепа в общността. Първата конкретна специфична цел на проекта е свързана със задачата Община Айтос да развие и предлага услуги за ранно детско развитие. Една от тези услуги е предоставянето на семейни консултации за ранна детска интервенция и откриване и предоставяне на подкрепа на повече на брой деца, които са застрашени или страдат от затруднения в развитието и с увреждания, в общности в неравностойно положение. Екипът по проекта ще предоставя услугата и като мобилна на терен в естествената среда на децата и ще оказват подкрепа на семействата за интегриране на дейности, които способстват за усъвършенстване на функционалните умения на децата в тяхното ежедневие в семейството.

В дейностите по проекта е включена и патронажна грижа за деца от 0 до 3 г. Работата ще бъде организирана на място в Комплекса и чрез регулярни домашни посещения. В домашна среда ще бъдат реализирани посещения в семейства с деца до 3-годишна възраст и бременни жени, със специален акцент върху семействата в уязвимо положение на територията на общината. На родителите ще бъде предоставено индивидуализирано консултиране, образование и информация във връзка със здравословното поведение и достъпа до здравни услуги, правилното хранене и кърмене, здравословния начин на живот, безопасността на децата, отговорното полагане на грижи и стимулирането на детското развитие, в зависимост от нуждите на детето и семейството. Подкрепата ще бъде индивидуализирана и съобразена с конкретните потребности на семействата и децата, и ще осигури достъп на семействата и децата в уязвимо положение и семействата на деца с увреждания до други услуги в общността (социални, образователни и здравни). Услугата за патронажна грижа ще осигури провеждане на скрининг за откриване на забавяне в развитието и наблюдение на детското развитие, своевременно установяване на деца в риск от затруднения в развитието и увреждания, и насочване и предоставяне на подкрепа на семействата за достъп до услуги за ранна детска интервенция.

Ваажна част от работата по проекта е предоставянето на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование. Ще бъде надграден опитът на Община Айтос по Пилотен проект за Европейската гаранция за детето на Уницеф, компонент 3. Екипът ще предоставя интегрирана и всеобхватна, насочена към детето и семейството подкрепа на трудни за обхващане деца и семейства. Подкрепата ще включва предоставяне на информация, консултиране, насочване към услуги, мерки за предотвратяване на отпадането от училище, улесняване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги и помощи.

Проектът предвижда обучения и супервизия на служители, които предоставят гореизброените услуги за период от 24 месеца на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата. Супервизията и обученията имат за цел да се изграждат и актуализират знанията и уменията на мултидисциплинарния екип за работа с целевата група, постигане на взаимодействие между членовете на екипа, запознаване с нови технологии, методи и инструменти.

Друга цел, която е заложена за изпълнение е "Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите". По-конкретно, екипът ангажиран с изпълнението на тази цел ще се занимава с организиране и провеждане на специализирани информационни кампании сред целевите групи на общината, с цел популяризиране и информираност сред широките целеви групи по въпросите и темите за здравната профилактика и превенция, информираност по различни здравни теми, информираност за имунизационен календар, програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране и други според идентифицираните нужди. Програмите ще бъдат изпълнявани чрез провеждане на регулярни срещи за консултации и работа с целевата група. Предвижда се екипът да провежда минимум по една консултация в месеца или не по-малко от 20 консултации за периода на изпълнение на проекта.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат разработени и предоставяни насочени към децата и семействата специфични подкрепящи услуги, включително и мобилни, за превенция и подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение в община Айтос, както и ще бъдат надградени постиженията и резултатите постигнати вече от община Айтос в работата по предходни проекти – „Интегрирани услуги за ранно детско развитие на деца до 7 години и техните семейства от община Айтос“ и Компонент 3 „Предоставяне на висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и деца с обучителни трудности „Европейска гаранция за детето“ на УНИЦЕФ.

Предоставянето на услугите ще бъде организирано в помещенията на Комплекса за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства и прилежащите към него Детска ясла и целодневна детска група, с административен адрес гр. Айтос, ул. „Лиляна Димитрова“ № 12. Освен в тази сграда, услугите ще бъдат предоставяни и мобилно в общността и по домовете на семействата - потребители.

 

 

 

                                             

 

Снимки