ОБЩИНА АЙТОС СЕ ГОТВИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

Минути след септемврийското заденаие на Общински съвет - Айтос на 30.09., разговаряме с кмета  Васил Едрев за взетите решения, за актуалните проекти и за проектната готовност на Община Айтос.

- Г-н Едрев, на септемврийското си заседание, Общинският съвет взе решение за актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2020 г. Защо беше необходима тази актуализация?

- Актуализацията се наложи заради новия програмен период 2021-2027 г. и проектите, които трябва да имаме, с готовност да кандидатстваме. Община Айтос има много добра проектна готовност, но все още не знаем каква ще е конкретиката на програмите от 2021 г. Това, разбира се, не е пречка да се готвим от сега. На септемврийското заседание на Общинския съвет поискахме решение за проектирани на три обекта, за да сме готови да кандатстваме през месец април догодина, когато ще бъдат отворени програмите. Тази е причината да поискаме актуализация на бюджет-2020.

- С какви проекти Общината се готви да кандидатства за финансиране през новия програмен период?

- Един от проектите, които готвим е за разширяване и реконструкция на пътя Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Черноград. Той включва и тротоарни настилки в населените места. През този програмен период кандидатствахме с проекта, но не бяхме класирани. Надявам се, през новия програмен период да успеем. Този проект е особено важен за четирите населени места. Освен това, този общински път е много натоварен и заема приоритетно място в пътната инфраструктура. Тесен е и е необходимо да се разшири и реконструира. С подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики ще се осигурят условия за по-добра безопасност на движението.

-Кой от всички проекти на Община Айтос считате за приоритетен в настоящия момент?

- Това е проектът за изграждане на нова детска градина в град Айтос, с който кандидатстваме по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г. Проектното предложение е за детска градина с 4 целодневни и 1 яслена групи, за около 100-120 деца. Финансирането по програмата е до 3 000 000 лв. Има недостиг на места в детските градини, затова решението е нова детска градина.

- Поискахте актуализация на бъджет-2020 и за един от последните спечелени проекти, финансиран с ПМС през миналата седмица?

- Да, това е проектът за село Карагеоргиево. Средствата за корекция на дерето са осигурени по бедствия и аварии. Това е едно дере, което затруднява движението, особено при поройни дъждове. Няма проходимост за пешеходци и за автомобили, а при дъжд се наводняват улици и домове. Опаасно е - хората на риск преминават през дерето. По проекта, то ще бъде удълбочено и бетонирано, ще бъдат изградени места за преминаване както на пешеходци, така и за автомобили. Този проблем стои може би от повече от 20 години. В крайна сметка - намери решение с осигуреното финансиране.

- На заседанието стана ясно, че в партньорство с още две общини, Айтос ще кандидатства с нов проект за безвъзмездно финансиране по Програмата за опазване на околната среда и климатични промени?

- Това е една от актуалните отворени програми, с възможност да кандидатстваме. Знаете, че проблемът с чистотата на въздуха е актуален в световен мащаб, както и мерките, които се предприемат за опазване на околната среда. Кандидатствайки по тази програма, при одобрение, ще получим една мобилна станция, която ще обслужва три общини - Айтос, Карнобат и Камено. И не само градовете, но и населените места, защото там населението използва предимно твърдо гориво за отопление, което увеличава фините прахови частици. С мобилната станция ще може да се контролира чистотата на въздуха, което е основание за предприемаенто на конкретни мерки.

Природата непрекъснато ни изненадва с проливни дъждове, наводнения, късане на язовирни стени, излизане на реки от коритата им. С проекта целим и система за наблюдение, за да имаме адекватна реакция за предотвратяване на тези бедствия. Но повече яснота за конкретните дейности ще има когато екипите на общините са готови окончателно с проектното предложение.

Снимки