В Община Айтос стартира нов социален проект

На 18.05.2015 г. стартира нов социален проект в община Айтос - „Нови възможности за грижа” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”.

            От кандидатствалите 193 лица с увреждания, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица, договор за социалната услуга „Личен асистент” е сключен с 62 от тях.

            Социалната услуга „Личен асистент” се предоставя в домашна среда, и е индивидуална за всеки потребител. Предоставят се дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, включващи: подкрепа на детското развитие, подкрепа в битовото обслужване,  подкрепа при налични дефицити в умствените функции и подкрепа на социалната активност. Социалните услуги се основават на разбирането за социална работа и представляват комплекс от подпомагащи дейности, насочени  към постигане на по-добро качество на живот, достойнство и отговорност у хората на основата на индивидуалните им способности, междуличностните отношения и ресурсите на общността.

            Сто и петнадесет кандидати са изразили желание да изпълняват длъжността личен асистент. Всички необучени кандидати преминаха двудневно въвеждащо обучение, проведено от специалист от ДСП – гр. Айтос.

            Трудови договори са сключени с 51 от кандидатите.

Личните асистенти, които асистират на своите потребители, познават общността, наличните услуги и знаят как да ги осигурят за своите клиенти. Подпомаганите лица запазват близки връзки с приятелите и семейството, което е важно за нормалното отглеждане на децата и за поддържането на добро здравословно състояние на възрастните.

 

Снимки