Община Айтос с важно съобщение

Напомняме на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, че трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот. Регистрацията се отнася за кладенците в имоти, разположени в границите на населените места и селищните образувания, собственост на физически лица, водата от които се ползва за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот.

Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери, и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита на интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците. Регистрацията става в Басейновата дирекция „Черноморски район“ - гр. Варна, ул. "Александър  Дякович" №33, за съоръжения изградени на територията на дирекцията.

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра /формуляр „Заявление РГ2“, може да се изтегли от интернет страницата на БДЧР "www.bsbd.bg"/.

Заявление можете да изтеглите и от интернет страницата на Община Айтос www.aytos.bg, в Раздели "Съобщения" и "Екология". Срокът за регистрация е до 28 ноември 2022 г.

За допълнителна информация - кметовете и кметските наместници по населени места и Еколога на Общинска администрация - Ст. експерт Катя Иванова, Дирекция „ТСУРР”, стая №6, тел. 0897992321

Снимки