ОБЩИНА АЙТОС - ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

СЪОБЩЕНИЕ

За  провеждане на  процедурата, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда в РИОСВ-Бургас, чрез Екологична оценка  и оценка на съвместимост на Проекта за програма: Програма за управление на отпадъците на община Айтос за периода 2015-2020 година с  Възложител : Община Айтос.

На основание чл. 52, ал. 7 от ЗУО:

(7) Програмата за управление на отпадъците се публикува на интернет страницата на съответната община с цел осигуряване на обществен достъп.

В тази връзка, Община Айтос осигурява обществен достъп до проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Айтос за периода 2015 -2020 г.

Програмата за управление на отпадъците на община Айтос за периода 2015-2020 година  е разработена в съответствие с чл. 52  на Закона за управление на отпадъците,2012г. и е в съответствие с „Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите. Тя въвежда и изискване общината да разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията си за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.

            Както е отбелязано в Стратегическия документ на МОСВ-НПУО 2014-2020г., разработен с финансовата подкрепа на Европейски фонд за регионално развитие на ЕС чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”  Националният план за управление на отпадъците (НПУО) има ключова роля за постигане на ефективно използване на ресурсите и устойчиво управление на отпадъците, тъй като анализите на съществуващата ситуация показват, че в България съществува значителен потенциал за подобряване на предотвратяването и управлението на отпадъците, по-добро използване на ресурсите, разкриване на нови пазари и създаване на нови работни места, като същевременно бъдат намалени вредните въздействия на отпадъците върху околната среда.

Потоците отпадъци, образувани на територията на страната, съответно на територията на община Айтос са:

Битови отпадъци. В рамките на битовите отпадъци особено внимание е отделено на  биоразградими битови отпадъци и отпадъци от хартия, картон, метал, пластмаса и стъкло.

Производствени неопасни отпадъци

Строителни отпадъци

Опасни отпадъци

Специфични потоци отпадъци, които включват:

Масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъчни масла и нефтопродукти, излезли от употреба гуми)

Отпадъци, съдържащи ПХБ/ПХТ

Утайки от ПСОВ

Медицински и биологични отпадъци

Чрез изпълнение на настоящата програма община Айтос ще подобри управлението на потоците отпадъци на територията си в съответствие с общоевропейската йерархия на управлението на отпадъците.

Очакваме Вашите мнения и предложения до 06.11.2015 г. на адрес:

E-mail: [email protected]
Горещ телефон на Община Айтос : 070010558

Лице за контакти: Десислава Стоянова, телефон: 0895764658

 

 

Снимки