ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪРВИЯ В ИСТОРИЯТА НА АЙТОС МОДЕРЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
НОВ ЖИВОТ ЗА СТАРОТО ЛОГОПЕДИЧНО УЧИЛИЩЕ В АЙТОС

Общинската администрация изготви проектно предложение „Изграждане и осигуряване на ефективно функциониране на Младежки център в Община Айтос“ и вече кандидатства за финансиране по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, научи НП. Ще припомним, че в отговор на предложение на кмета Васил Едрев, Общинският съвет даде съгласие сградата на бившето Логопедично училище в града да бъде преустроена в модерен Младежки център с финансиране по проект.

До сега беше известно, че Община Айтос е в списъка от 23-ма допустими кандидати, а безвъзмездната финансова помощ е 100 % от допустимите разходи. Според подаденото проектно предложение, новината е, че Младежкият център в град Айтос ще предоставя дейности и услуги, съобразени с най-високите стандарти. Стандарти, които се базират на модела, предложен от Европейския управителен комитет за младежта, за определяне на примери за най-добри практики за младежка политика. Центърът ще разполага със съвременна материална база, с оборудвани зали и кабинети за провеждане на дейности и предоставяне на услуги. Целта е да подкрепи формирането, развитието и реализацията на учениците и младите хора в община Айтос.

Проектът е насочен към ученици и младежи на възраст от 13 до 29 години, включително към ученици, в риск от отпадане, или отпаднали от училище, а също така - към младежи, които не учат и не работят. Предложени са разнообразни и многообхватни дейности, за да се създаде работещ Младежки център, който да си партнира с Общината и с други институции - читалища, училища, спортни клубове, НПО, социалните служби, Бюрото по труда, с представители на бизнеса.

Инвестиционният проект предвижда основен ремонт и преустройство на двуетажната сграда с мазе, със застроена площ от 280 кв.м. Идеята е полуприземният етаж да се раздели на функционални зони - складова част и трапезария. На първия етаж да бъде изградена зала за обучения с 50 места, информационен център, зона за артистични занимания, администрация и санитарни възли. На втория - да се устроят зала за дигитално обучение, три зали за групова работа и кабинет за психологическо консултиране. Предвидено е центърът да бъде достъпен за младежи със специални нужди. Разходът, който е заложен за изпълнение е в размер на 774484,55 лв без ДДС. Приложена е количествено-стойностна сметка с подробно описание на дейностите и стойностите.

Според проекта, след преустройството и изграждането на младежкия център, той ще бъде обзаведен и оборудван. Планираните средства за модерно обзавеждане са близо 50 000 лв без ДДС, толкова са и средствата планирани за оборудване.

В центъра ще бъдат включени дейности като младежки парламент, младежки форуми, клубове по интереси, артдейности, доброволчески инициативи, кампании, акции. Предвиждат се дейности в координирано сътрудничество с партньори от други центрове в страната и чужбина. Заложени са дейности за повишаване на дигиталната компетентност на младите хора, обучения за реализация на пазара на труда, предприемачество, бизнес и кариерно консултиране, езикови обучения, обучения за развитие на финансова грамотност, за справяне със стресова ситуация, критично мислене и т.н..

Ако проектът бъде одобрен и финансиран, Общината ще постигне едновременно две цели. Първата е създаването на първия в историята на Айтос Център, който предоставя съвременни условия за личностно развитие и за повишаване на компетентностите на младите хора. И втората - да вдъхне нов живот за изоставената сграда на Логопедичното училище, закрито още през първите години на прехода.

Общинската администрация отдавна търси възможности не просто да реновира старинната необитаема сграда, но и да я изпълни със смисъл и съдържание. И моментът дойде - през есента на 2022 г. беше обявена поканата за кандидатстване по процедурата за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общинската администрация направи необходимото - проектът е подаден, до месец-два се очаква оценката, и надяваме се - решение за финансиране.

 
 

 

Снимки