ОБЩИНКИ СЪВЕТ АЙТОС

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ПЕТДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на ОбС – Айтос  на  27.05.2015 г. /сряда/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос  при следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

                      

1.         Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Главата” с площ от 8,646 дка., находящ се в землището на с. Пирне, Община Айтос, съставляващ имот с № 000231, ЕКАТТЕ 564388, при граници: имот № 000281, 000230, 000206, 000210, 000233, 000212, 000232, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 253/05.04.1999 год.”.

2.         Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Прекратяване на досегашната и повторно откриване на нова процедура по предоставяне на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Чатала/Широката река” с площ от 38,325 дка., находящ се в землището на с. Пещерско, Община Айтос, съставляващ имот с № 000205, ЕКАТТЕ 56321, при граници: имот № 000206, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 259/15.04.1999 год.”.

3.         Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.

4.         Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно даване на предварително съгласие за прилагане на § 8 ПЗР на ЗУТ за УПИ ХІІІ, кв.21 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос и образуване на два нови урегулирани поземлени имота.

5.         Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи:

„Офисни помещения” със застроена площ  118 кв.м., разположени на първи етаж в подблоково пространство на ЖСК на ул.”Свобода” №3, кв.119а, имот пл. №2060 по плана на гр.Айтос.

„Канцеларии” със застроена площ 132 кв.м., разположени на втори етаж на ЖСК на ул.”Свобода” №3, кв.119а, имот пл. №2060 по плана на гр.Айтос.

 

6.         Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ V-162, кв.45 по плана на село Съдиево, община Айтос.

7.         Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ І-4267, кв.214 по плана на гр.Айтос, с административен адрес ул.”Черно море” № 11А и ул.”Трайко Китанчев” № 4.

8.         Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІІ-1314, кв.97 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Георги Бенковски” № 30.

9.         Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в ПИ 3882 в УПИ V-3882,3883, кв.235 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул.”Ружа”№ 31.

10.      Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: УПИ Х в кв.77а по плана на гр.Айтос (пресечка на ул.”Панайот Волов”).                      

11.      Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на ПИ № 000231 с площ 0,132 дка, находящ се в местност „Беж бунар” в землището на с.Тополица, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

12.      Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 139030 с площ 2,000 дка., находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Татарски ниви”, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

13.      Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване -  17 бр.

14.      Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно искане за закупуване на ПИ № 397,  находящ се в местност „ Ляската” в  землището на  гр.Айтос.

15.      Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за  разделяне  на имот № 000017 с площ 27,813 дка, находящ се в землището на с.Зетьово и приемане на решение за разпореждане  чрез търг с явно наддаване.

16.      Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отдаване под наем или аренда на свободни общински и училищни земеделски земи през 2015 година.

17.      Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС”, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Айтос.     

18.      Предложение от Станка Господинова – директор дирекция „ФСДУС”, относно одобряване разходите за командировки на председателя на Общински съвет  Айтос.

19.      Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №083004, м.”Юртата”, землище на с.Лясково, община Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждането й „за жилищни нужди” – зона Жм.

20.      Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС:РУЖДИ  ХАСАН

Снимки