ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АЙТОС ГОТВИ БЮДЖЕТ 2024

Със заповед №РД-08-844 от 14.11.2023 г. на кмета на Община Айтос Васил Едрев започна процедурата по съставяне на бюджет 2024. Водещите принципи при съставянето на бюджета за следващата финансова година са стриктното прилагане на законодателството и задължителното осигуряване на бюджет, в размер достатъчен за нормалната издръжка, ефективна и качествена работа на всички бюджетни дейности.

Според заповедта на кмета, бюджет 2024 трябва да осигури достатъчно средства за инфраструктурни обекти и необходимите средства за реализация на проекти, финансирани от европейските фондове.

Зам. кметът, директорите на дирекции, началниците на отдели, кметовете на кметства и кметските наместници, както и специалисти от общинската администрация изготвят предложения за проекта на бюджет 2024, съобразно съответния ресор на отговорност и уточнените годишни цели в частта за местни дейности. Предложения предават във финансовата дирекция в срок до 27 ноември т.г., срокът за кметовете и кметските наместници е 30 ноември. Контролът по изпълнението на заповедта, кметът ще упражнява лично.

Снимки