ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ - АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ

8500 гр.Айтос ул.” В.Левски”  № 5 тел. 0558/ 2- 56-30, 2-21-74 e-mail: [email protected]

 

ОБЯВА

за свободно работно място

 

Общински център за социални и здравни услуги – гр. Айтос:

Обявява  работно място  за длъжност:

Медицинска сестра  в социалната услуга „ Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“

Минимални изисквания за заемане на длъжността и основни задължения по длъжностна характеристика:

Медицинска сестра  - 1  щатна бройка

Образование: висше - медицинска специалност

Минимална образователна степен: бакалавър

Област на висше образование:  здравеопазване и спорт, здравни грижи,

Професионална квалификация: медицинска сестра, лекарски асистент /фелдшер/

Професионален опит (продължителност и вид): не се изисква. 

Допълнителна квалификация: Компютърна грамотност, минимално: Microsoft Office, Internet

Специфични изисквания за заемане на длъжността: да притежава психическа нагласа и желание за работа с лица психически увреждания, умения за изграждане на доверителни отношения с потребителите; умения за подкрепа.
Основни задължения на длъжността:

1.Организиране и ръководене на медицинската дейност.

2.Носи отговорност за оформянето и актуализирането на медицинска  документация на всяко лице, настанено в ЗЖ.

3.Изготвя и при необходимост  актуализира план за здравни грижи на всеки потребител в Защитеното жилище.

4.Извършва медицински процедури, манипулации при необходимост и оказване на долекарска помощ.

5.Поддържа контакт с личния лекар на всеки потребител и осигурява редовно провеждане на профилактични прегледи.

6.Контролира приема на медикаменти от потребителите на социалната услуга.

7.Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга.

8.Осъществяване на дейности за постигане на социалното включване или възстановяване на изгубените социални умения и навици на потребителите.

9.Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната с възможности за подкрепа и изява.

10.Медицинската сестра в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост има важна роля за качеството на предоставяната социална услуга и придобиване на умения за социализиране на потребителите.

 

 

Място на изпълнение на длъжността:

„Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с адрес: гр. Айтос, ул. „Ради Боруков“  № 20.

 

Начин на провеждане на подбора: по документи и събеседване.

 

Форма на назначаване: трудово правоотношение, чл.67, ал.1, т.1 от  КТ,  във връзка  с  чл.70  ал.1, ал.2 от КТ /в полза на работодателя/

Необходими документи:

- Заявление /до ръководителя/ образец ;

- Автобиография ;

- Копие от документ за завършено образование;

- Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие);

- Декларация за обработка на лични данни (по образец);

 

Място на подаване:

Документите се подават лично в сградата на Общински център за социални и здравни услуги , адрес: ул. „Васил Левски“  № 5 .

 

Срок за подаване на документите:

Документите се подават от 18.03.2024 г.  до 29.03.2024 г.  включително.

В рамките на срока за подаване на документи, кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за позицията  в деловодството на „ Общински център за социални и здравни услуги“ , ул.“Васил Левски“ № 5, както и със спецификата на работа в ЗЖЛУИ.

За допълнителни въпроси: 0558 2 21 74, 0893 636 078

 

Снимки