Общински проект финансира грижа за възрастни и хора с увреждания

  22 месеца е срокът за изпълнение на първият социален проект, с който Община Айтос стартира 2016 година. По този проект, кметът Васил Едрев подписан и първия договор за безвъзмездно финансиране за програмен период 2014-2020 година.

  Проектът „Грижа за независим живот" е на обща стойност 499 879,31 лв  и се реализира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

    Дейностите надграждат вече реализираният проект по схема "Помощ в дома" и предвиждат усъвършенстване и разширяване на обема, многообразието и целенасочеността на социалните услуги в създаденото Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж.

   Ще бъдат предоставяни интегрирани социални услуги в домашна среда за постигане на по – добро качество на живот на хората с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Айтос. Проектът ще осигури и заетост на безработни в трудоспособна възраст, които ще предоставят социалните и здравни услуги в домашна среда.

Целта е проектът да допринесе за създаване на качествен и устойчив модел на интегрирани общински социални услуги. Съществуващото Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж ще разшири и доразвие своята дейност в подкрепа на хората, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си.

  Обявен е приемът на заявления от кандидат – потребители на социални услуги (I етап), срокът е до 20 януари т.г.

  През тази седмица, екипът по проекта организира информационна среща, на която публично ще бъдат представени дейностите и целите на проекта.

НП

Снимки