ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния  проект за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

       

1. Предложение с вх.№ ОбС-266/07.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки  в училищата и функциониране на маломерни  групи в училищата  и детските градини на територията на община Айтос за учебната 2019/2020 година.

 

2. Докладна записка с вх. № ОбС-279/19.08.2019 г. от Красимир Енчев – председател на ОбС Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Вапцаров” гр.Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване на „Айтос Автотранспорт” ЕООД върху МПС – автобус.

 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-281/20.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) „Патронажна грижа“, съгласно Административен договор BG05M9OP001-2.040-0070 от 10.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помпщ по ОП РЧР 2014-2020, за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0070, с наименование „Патронажна грижа в община Айтос“.

 

  4. Докладна записка с вх.№ ОбС-280/19.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на Запис на заповед от Община Айтос в полза на Министерството на труда и социалната политика, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.040-0070, с наименование „Патронажна грижа в община Айтос“, сключен между Община Айтос и Министерството на труда и социалната политика по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 

5. Информация с вх.№ ОбС-268/09.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  изпълнението на бюджета на Община Айтос, капиталовата програма и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2019 г.

 

6. Предложение с вх.№ ОбС-282/20.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на Община Айтос за 2019 г.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-283/20.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета и капиталната програма на Община Айтос за 2019г.

 

   8. Докладна записка с вх.№ ОбС-275/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

 

   9. Докладна записка с вх.№ ОбС-270/16.08.2019 г. . от Мариана Димова – заместник кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая №3, с площ 42.80 кв.м и  стая №4, с площ 38.60 кв.м, част от четвърти етаж на административна сграда, находяща се на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на  гр.Айтос.

 

 10. Докладна записка с вх.№ ОбС-272/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право на управление на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ канцеларии със застроена площ 132 кв.м, находящи се на втори етаж от ЖСК, в кв.119 „а“, поземлен имот № 2060  по плана на  гр.Айтос.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-274/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно съгласие за закупуване недвижим имот, представляващ 8,92 % идеални части от терен – прилежащ поземлен имот към сграда, ведно с построената административна сграда „Младежки дом и бизнесцентър“ в УПИ І в кв.166 по плана на гр.Айтос, с адрес ул.”Васил Левски” №2.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-277/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване без търг или конкурс на възмездно право на ползване върху ПИ № 161009, с площ 1000 кв.м, категория четвърта, находящ се в м.„Азмака”, землище с.Съдиево, с НТП „Пасище, мера“.

 

  13. Докладна записка с вх.№ ОбС-271/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІХ-888, кв.13 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Граф Игнатиев” №13.

 

  14. Докладна записка с вх.№ ОбС-276/16.08.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 5 броя.

 

   15. Питания

 

 КРАСИМИР ЕНЧЕВ

 Председател на Общински съвет Айтос

Снимки