ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос на 29.11.2019 г. /петък/ от 09:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния  проект за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, мандат 2019 – 2023 г.

2. Избор на Зам.председатели на Общински съвет – Айтос.  

3. Избор на Постоянни комисии към Общински съвет – Айтос.

4. Докладна записка с вх.№ОбС-332/20.11.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

5. Докладна записка с вх.№ОбС-333/20.11.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно даване съгласие Председателят на Общински съвет Айтос да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-334/20.11.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общински съвет Айтос в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”  (РАО „ТРАКИЯ”).

 7. Докладна записка с вх.№ОбС-335/20.11.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас

 8. Питания.

 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                  Председател на Общински съвет Айтос

Снимки