ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

 

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

Уважаеми  кметове  на  населени  места,

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 31.01.2020 г. /петък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх. № ОбС-38/16.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  приемане на План за действие на Община Айтос за 2020 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2010-2020/.

 

2. Докладна записка с вх. № ОбС-32/15.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Айтос  2019 – 2022 г.”

 

3. Докладна записка с вх. № ОбС-41/20.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избор на представител в Извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас.

 

4. Докладна записка с вх. № ОбС-13/08.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 600/29.01.2019г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос.

 

5. Докладна записка с вх. № ОбС-11/08.01.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отмяна на Наредба за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Айтос, приета с решение № 208/18.02.2005 г. 

 

6. Докладна записка с вх. № ОбС-18/10.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос.

 

7. Докладна записка с вх. № ОбС-28/14.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  приемане  на  Отчет  за  състоянието  на общинската  собственост за  периода  м.януари  -  м. декември 2019 година.

 

8. Докладна записка с вх. № ОбС-26/14.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2020 – 2023 г.

 

9. Докладна записка с вх. № ОбС-27/14.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Айтос през 2020 г.

 

10. Докладна записка с вх. № ОбС-37/16.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване съгласие Управителят на „Айтос-Автотранспорт“ЕООД да проведе публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващ сграда „Автогара“: четири гишета, всяко с площ 4.00 кв.м; четири гишета, всяко с площ 7.60 кв.м; кухня с площ 7.60 кв.м; битови – с площ 8.00 кв.м; бар – с площ 2.70 кв.м; заведение за бързо хранене – с площ 27.15 кв.м; санитарен възел – с площ 3.30 кв.м; санитарен възел – с площ 5.00 кв.м; предверие санитарен възел – с площ 3.40 кв.м; санитарен възел – с площ 6.15 кв.м.

 

11. Предложение  с вх. № ОбС-48/23.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отписване от баланса на „Генгер“ ЕООД дълготраен материален  актив,   представляващ  имот № 9, съставна  част  от  общински комплекс „Алея на старите занаяти“, построен  в                   м.„Лесопарк“, сграда с масивна конструкция, на два етажа, завеждане в баланса на общината и съгласие за използването му за Посетителски център.

 

12. Докладна записка с вх. № ОбС-23/13.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос.

 

13. Предложение с вх. № ОбС-4/03.01.2020 г. от Станка Господинова – директор Дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на кмета на Община Айтос.

 

14. Предложение с вх. № ОбС-5/03.01.2020 г. от Станка Господинова – директор Дирекция „Финанси и бюджет” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на председателя на Общински съвет Айтос.

 

15. Докладна записка с вх. № ОбС-49/23.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на структура на Общинска администрация на Община Айтос и дейности към нея.

 

16. Предложение с вх. № ОбС-50/23.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджета на Община Айтос за 2020 г.

 

17. Предложение с вх. № ОбС-51/23.01.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне на основните месечни заплати  на кмета на общината и кметовете на кметства.

  

18. Докладна записка с вх. № ОбС-21/13.01.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-135, кв.23 по плана на с.Пирне, община Айтос.

 

19. Докладна записка с вх. № ОбС-22/13.01.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІ-190, кв.35 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

 

20. Докладна записка с вх. № ОбС-25/13.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ІІ-2191, кв.48 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Иван Карагеоргиев”№ 11.

 

21. Докладна записка с вх. № ОбС-24/13.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: УПИ ХХVІІ в кв.264 по плана на гр.Айтос, находящ се на главен път Айтос - Карнобат (срещу ел. подстанцията).                          

 

22. Докладна записка с вх. № ОбС-35/15.01.2020 г. от от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ № 69, находящ се в землището на с.Тополица, м. „Кокар бунар”.

 

23. Докладна записка с вх. № ОбС-42/21.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на предварително съгласие за разделяне на имот № 000187, с НТП „пасище, мера”, находящ се в землището на с.Черноград и промяна начина на трайно ползване на новообразувания имот с проектен № 000700, с площ 0,473 дка.

 

24. Докладна записка с вх. № ОбС-34/15.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 12 бр.

 

25. Докладна записка с вх. № ОбС-8/06.01.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура - „Пътна връзка” към ПИ № 176001, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос на път ІІІ-208 „Дъскотна – Айтос” при км 192+178 ляво и даване съгласие за преминаването на пътната връзка през имот общинска собственост.  

 

26. Питания. 

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

 

Снимки