ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ПЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 24.02.2020 г. /понеделник/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ОбС-70/07.02.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне нов състав на местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

 

2. Предложение с вх.№ОбС-71/07.02.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Айтос-Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2019 год.

 

3. Докладна записка с вх.№ОбС-96/13.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на структура на Общинска администрация на Община Айтос и дейности към нея.

 

4. Докладна записка с вх.№ОбС-82/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

 

5. Докладна записка с вх.№ОбС-95/12.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да се освободи от заплащането на такси по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос, във връзка с изпълнение на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“, предложен за финансиране по процедура BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 

            6. Предложение с вх.№ОбС-94/12.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на Временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Карагеоргиево.

 

7. Доклад с вх.№ОбС-78/10.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на община Айтос за 2019 г.

 

8. Предложение с вх.№ОбС-89/12.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма управление на отпадъците 2015 – 2020 г. на територията на община Айтос“ за 2019 г.

 

            9. Предложение с вх.№ОбС-90/12.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества на територията на Община Айтос за периода 2016-2020 г.“ за 2019 г.

 

10. Докладна записка с вх.№ОбС-79/10.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изменение и допълнение на Решение №546, обективирано в протокол №35, т.7 от ДР от заседание на Общински съвет Айтос, проведено на 30.08.2018 г.

 

11. Докладна записка с вх.№ОбС-83/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година.

 

12. Докладна записка с вх.№ОбС-86/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ І-1092, кв.25 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Хаджи Димитър” №38.

 

  13. Докладна записка с вх.№ОбС-85/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ V-1321, кв.97 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.„Паркова“ №35.

 

  14. Докладна записка с вх.№ОбС-84/11.02.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически лица в УПИ ХІІ-208, кв.176 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Орлово“ №22.

 

15. Докладна записка с вх.№ОбС-88/11.02.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-75, кв.13 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

16. Докладна записка с вх.№ОбС-87/11.02.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ V-30, кв.3 по плана на с.Чукарка, община Айтос.

 

17. Питания.

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

Снимки