ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-127/12.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приема на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център I” ЕООД,  гр. Айтос за 2020 год.

2. Предложение с вх.№ ОбС-126/12.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет  за  дейността на  Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД,  гр.Айтос  за 2020 год.

3. Предложение с вх.№ ОбС-128/12.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приема на Отчет  за  дейността на Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2020 год.

4. Предложение с вх.№ ОбС-132/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на  дейността им през 2020 г.

5. Предложение с вх.№ ОбС-120/09.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Програма на община Айтос за намаляване на риска от бедствия за периода 2021-2025 г.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-125/12.04.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. на Община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-143/16.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно  Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2020 г. на Община Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-142/16.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма на Община Айтос за 2020 година.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-145/19.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Айтос и План за действие за  периода 2021-2025 г.

10. Предложение с вх.№ ОбС-119/06.04.2021 г. от Станимир Петров – директор дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-133/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на бюджетна прогноза на община Айтос за периода 2022 -2024 г. в частта за местни приходи и разходите за местни дейности.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-131/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-129/13.04.2021 г. от Стоян Стоянов – общински съветник в Общински съвет  Айтос, представител на Публичния сектор в Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група –Айтос“ и председател на Управителния съвет на сдружението, относно издаване на запис на заповед от Община Айтос в полза на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ) , обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група –Айтос“ (МИГ-Айтос) съгласно чл.7, ал.2, т.2,ал.3,4,5,6,7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 година на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.(ПРСР 2014-2020).

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-137/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно застраховане на имоти – частна общинска собственост.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-138/15.04.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХVІІ-1313, кв.97 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Георги Бенковски“ № 30.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-139/15.04.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-2606, кв.160 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Красна“ №1.

17. Докладна записка с вх.№ ОбС-141/16.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в ПИ №758, находящ се в землището на гр.Айтос, м.„Слънчева лъка”.

18. Докладна записка с вх.№ ОбС-136/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-47, кв.7 по плана на с.Лясково, община Айтос.

19. Докладна записка с вх.№ ОбС-135/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ V-213, кв.29 по плана на с.Лясково, община Айтос.

20. Докладна записка с вх.№ ОбС-134/15.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ IX-267, кв.46 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

21. Докладна записка с вх.№ ОбС-140/16.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване -  4 броя.

22. Докладна записка с вх.№ ОбС-117/05.04.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот № 4506, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос.

23. Питания. 

 КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Председател на Общински съвет Айтос

Снимки