ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

ПОКАНА

за публично обсъждане на изпълнението и приключването

на общинския бюджет за 2020 г.

 

Уважаеми съграждани от община Айтос,

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос, Председателят на общински съвет Айтос, кани гражданите на община Айтос и всички заинтересовани лица на 19.07.2021 г. на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.

Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната зала на общински съвет Айтос от 13.30 часа.

Материалите по годишния отчет на бюджета ще бъдат предоставени на разположение на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Становищата по годишния отчет могат да се представят в деловодството на Общински съвет - Айтос, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Красимир Енчев

Председател на общински съвет Айтос

 

09.07.2021 г.

гр. Айтос

Снимки