ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - А Й Т О С

                                                                                                                                                            

П   О   К   А   Н   А

 

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 27.08.2021 г. /петък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-246/09.08.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за период месец януари 2021 г. - месец юни 2021 г.

 

2. Предложение с вх.№ ОбС-247/09.08.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр. Айтос за 2020 год.

 

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-258/17.08.2021 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за даване съгласие, директорът на СУ „Никола Й. Вапцаров” гр.Айтос да учреди безвъзмездно право на ползване на „Айтос-Автотранспорт” ЕООД върху МПС – автобус – 2 броя.

 

4. Предложение с вх.№ ОбС-259/17.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки  в училищата и функциониране на маломерни  групи в училищата  и детските градини на територията на община Айтос за учебната 2021/2022 година.

 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/06.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно създаване на съвет по въпросите на социалните услуги в Община Айтос.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-251/10.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0003-C01 от 26.01.2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-250/10.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.226-0003-C01 от 26.01.2021г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, за проект "Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”, сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-255/16.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за учредяване право на пристрояване за изграждане на обект „Пристрояване и преустройство на жилищна сграда” в УПИ V-3149 кв.54 „В“ по плана гр. Айтос с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Гарова” №12.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-254/16.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ Х-246, кв.27 по плана на с.Пирне, община Айтос.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-256/16.08.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ ІХ-31, кв.9 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-253/16.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за продажба на недвижим имот с идентификатор 70473.9.157, с площ 7631 кв.м, находящ в м. „Кованлъка”  в землището на с. Съдиево, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване „нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-248/09.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: „Външен водопровод за ПИ с идентификатор 00151.274.28 (УПИ II-17, масив 274, м. „Алтън тарла”), землище на гр. Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.

 

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-260/18.08.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по смисъла на чл. 150 от ЗУТ за линеен обект:  „Нова канализация L=260, Ф300, отвеждаща отпадъчни води от поземлен имот с идентификатор № 81102.19.39 по КК и КР в землището на с. Черноград, община Айтос, област Бургас до ПИ № 81102.19.123”  и даване съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.

 

14. Питания. 

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

Снимки