ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

            1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2015 г. в изпълнение на Закона за младежта и националната стратегия за младежта /2010-2020 г./.

 

            2. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

            3. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на бюджетната прогноза на община Айтос за периода 2016-2018 г. в частта за местни приходи и разходи за  местни дейности.

 

            4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на бюджета на община   Айтос за 2015 г.

 

            5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на  капиталната програма и бюджета на Община Айтос за 2015 г.

 

            6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за втория период съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2014-2017 г./.

 

            7. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет  за  дейността на Общинско търговско дружество „Айтос – Автотранспорт” ЕООД, гр. Айтос за 2014 год.

 

            8. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет  за  дейността на Общинско търговско дружество „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос” ЕООД, гр. Айтос за 2014 год.

 

            9. Докладна записка от Андрей Андреев – общински съветник в ОбС-Айтос, относно приемане на решение за промяна на трудовото възнаграждение на управителя на „МБАЛ-Айтос”ЕООД в размер на 350% от средната месечна брутна работна заплата в търговското дружество.

 

            10. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за отпускане  персонална пенсия на детето Антон Розалинов Ангелов.

 

            11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на Годишен план за паша в Община Айтос за стопанската 2014/2015 г., приет с решение № 711 от заседание на Общински съвет – Айтос, проведено на 26.02.2015 г.

 

            12. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ Х, кв.205 по плана на гр.Айтос, с административен адрес гр.Айтос, ул.”Арабаконак”№ 10А.

 

            13. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на право на пристрояване към жилищна сграда и допълващо застрояване (гараж) в УПИ VІ-4218 кв.205 по плана гр. Айтос, с административен адрес ул.”Бяло море”№ 17.

 

            14. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на имот №139030, с площ от 2,000 дка, находящ се в  землището на гр.Айтос, местност  „Татарски ниви”, категория – IV, с начин на трайно ползване „изоставена нива” за частна общинска собственост.

 

            15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот  с №000111, находящ се в землището на с.Караново, община Айтос, област Бургас от „Пасище, мера” в „ Друга селскостопанска територия”.

 

            16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на имот  с №000316, находящ се в землището на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас, м.”Меселим дере” с площ 6,590 дка, ІV категория от „Пасище, мера” в     „Овощно насаждение”.

 

            17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти № 030137 с площ 53,831 дка, № 016053 с площ 1,140 дка и № 016096 с площ 4,216 дка, находящи се в землището на с. Тополица, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

 

            18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за изграждане на трасе на уличен водопровод от о.т. 832 до о.т. 831 по плана на гр. Айтос до УПИ І-5, масив 10, м.”Алтън тарла”, землище на гр. Айтос и даване на съгласие за преминаването му през имот общинска собственост.

 

            19. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 280009, м.”Хаджи Бекир”землище на гр. Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя и отреждането й „за жилищни нужди” – зона Жм.

 

            20. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Довеждащ водопровод до ПСОВ, землище на гр. Айтос”.

 

            21. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Външно ел.захранване на ПСОВ, землище на гр. Айтос”.  

 

            22. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН

Снимки