ОБЩИНСКИ СЪВEТ - АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос на  22.07.2015 г. /сряда/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

            1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Микроязовир „Помпена станция” с площ от 48,283 дка., находящ се в м. „Помпена станция” в гр. Айтос, Община Айтос, съставляващ УПИ Х в кв.2 по ЗЗП на гр. Айтос, при граници: север – път V  кл., изток – ПИ 1 в кв.1, ПИ 2,4,6,10,14 и 15 в кв.2 в м. „Помпена станция”, юг – язовирна стена, запад – край на регулацията на м. „Помпена станция”, имотът актуван с Акт № 2350/15.04.2010 год. за поправка на Акт публична общинска собственост № 649/19.04.2000 год.”.

            2. Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно участие на СОУ «Никола Й. Вапцаров» в конкурс «Дигитална класна стая» организиран от «Теленор България» ЕАД.

            3. Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно  кандидатстване на Община Айтос по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. към Министерство на труда и социалната политика.

            4. Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно кандидатстване на Община Айтос пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект: „Основен ремонт на южен сектор в спортен комплекс „Крум Делчев, гр. Айтос“ по реда и условията на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. в сила от 13.05.2014 г.

            5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно промяна характера на собствеността на девет броя помещения - самостоятелни обекти, с обща площ 208 кв.м., находящи се в сграда „Медицински център І”- Айтос, на първи етаж, актувани с АОС №99/20.02.1998 г., от публична общинска собственост в частна общинска собственост и даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне правото им на собственост  на Център за спешна медицинска помощ-Бургас към Министерство на здравеопазването.

          6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно обявяване на част от имот, представляващ помещения, отредени за аптека със застроена площ 96,04 кв.м., находящи се на ул. ”Цар Освободител”  №3, УПИ І, кв. 121 по плана на гр. Айтос, за частна общинска собственост и дава съгласие  за отдаването му под наем на „Авицена” ЕООД.

            7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно разделяне на имот № 139031, находящ се в землището на гр. Айтос, м. „Татарски ниви” и промяна на начина на трайно ползване на имот с № 139038.

            8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно обявяване на имот №139008, находящ се в землището на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас, м.”Татарски ниви” с площ 2,854 дка, ІV категория, с начин на трайно ползване „изоставена нива”  за частна общинска собственост.

            9. Докладна записка от група общински съветници в Общински съвет Айтос, относно обявяване на имот № 000394, с площ от 0,226 дка, находящ се в землището на с. Тополица, местност „Арка”, категория – пета, с начин на трайно ползване „друга територия, заета от селското стопанство” за частна общинска собственост.

            10. Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинското търговско дружество „Генгер” ЕООД – гр. Айтос.

            11. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно учредяване право на пристрояване и надстрояване на обект „Пристройка и надстройка” на жилищна сграда в УПИ VII-306, кв. 29 „А” по плана на с. Карагеоргиево, община Айтос.

            12. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имот, частна общинска собственост – параклис, в полза на Църквата „Св.вмчк Димитрий” – Айтос.

            13. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ VII-76, кв. 166 по плана на гр. Айтос, с административен адрес ул. „Васил Левски” № 4.

            14. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в УПИ XVIII-263, кв. 8 по плана на с. Съдиево, община Айтос.

           15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на ПИ № 024025 с площ 3,275 дка, находящ се в местност „Мангеле чешме” в землището на с.Зетьово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

            16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, м. „Кокар бунар”, с. Тополица.

             17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти № 033058 с площ 12,940 дка, № 033061 с площ 34,282 дка и № 033062 с площ 6,940 дка, находящи се в землището на с. Раклиново, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

            18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, гр. Айтос.

            19. Питания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН

Снимки