ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

 

СЪОБЩЕНИЕ

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос на  26.08.2015 г. /сряда/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно определяне на концесионер на концесия за услуга по реда на Закона за концесиите и Правилника за прилагане на Закона за концесиите с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Меселим-2” с площ от 12,153 дка., находящ се в землището на с. Караново, Община Айтос, съставляващ имот с № 000140, ЕКАТТЕ 36381, при граници: имоти № 000107, 000137, 000109, 000141, 000145, 040056, 000128, 000129, 000131, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 240/05.04.1999 год.”.

2.  Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на решение за дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Айтос за учебната 2015/2016 година,  и за функциониране на смесена полудневна група в с. Малка поляна  - филиал на ЦДГ „Здравец” под минималния брой деца.

3.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Актуализиран годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Айтос за 2015г.

4.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Айтос за 2016 г.

5.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Актуализиран стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Айтос за периода 2014 – 2016 г.

6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на Наредба за   

изменение и допълнение на Наредба №3/2006г. за опазване на обществения ред в община

Айтос.

7.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно приемане на цени за отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ  за стопанската 2015/2016 година.

8. Информация от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно изпълнението на бюджета на   

община Айтос и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2015г.

9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно актуализация на бюджета   

на община Айтос за 2015 г.

10.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещения с обща  площ 64,65 кв.м , разположени на първи етаж  в западното крило от двуетажна сграда „Детска болница”, находяща се на ул.”Щерю Русев” №2, УПИ І, кв.136 по плана на гр.Айтос в полза на Регионална здравна инспекция – Бургас.

11.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелно помещение с площ  25 кв.м., част от първи етаж на двуетажна сграда  „Търговски център”, находяща се на ул.”Цар Освободител” № 15, поземлен имот № 5 в кв.124 по плана на  гр.Айтос.

12.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос продажба на недвижим имот № 139008 с площ 2,854 дка., находящ се в землището на гр.Айтос, м. „Татарски ниви”, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

13.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на ПИ № 272, с площ 814 кв.м, находящ се в местност „Ляската” и ПИ № 659 с площ 986 кв.м, находящ се в местност „Провадийско шосе” в землището на гр.Айтос, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

14.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижим имот № 000394 с площ 0,226 дка., находящ се в землището на с.Тополица, м. „Арка”, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

15.  Докладна записка от група общински съветници, относно промяна на начина на трайно ползване на имот № 000187, с площ от 0,499 дка, находящ се в землището на с. Карагеоргиево, местност „Старите лозя”, с начин на трайно ползване „дере”.

16.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, с. Тополица.

17.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХХІІ-1697, кв.43 по плана на гр.Айтос с адрес ул.”Стоян Деведжиев”№24.

18.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно учредяване право на строеж за допълващо застрояване – магазин за хранителни стоки в УПИ V-4036 кв.227 по плана гр. Айтос, с административен адрес ул.”Гоце Делчев”№13.

19.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ V-22, кв.4 по плана на с.Поляново, община Айтос.

20.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ V-7, кв.11 по плана на с.Раклиново, община Айтос.

21.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ ІХ-178, кв.25 по плана на с.Тополица, община Айтос.

22.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в  УПИ V-8, кв.20,  находящ се в „ Зона за отглеждане на животни” в  землището на  гр.Айтос.

23.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в  ПИ № 671,  находящ се в местност „Провадийско шосе” в  землището на  гр.Айтос.

24.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно продажба на ПИ № 024005 с площ 3,275 дка, находящ се в местност „Мангеле чешме” в землището на с.Зетьово, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

25.    Предложение от Станка Господинова – директор Дирекция „ФСДУС” в Община Айтос,  

относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

26.  Докладна записка от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/: „Изграждане на кабелна линия 20 кV от ПС „Айтос” до БКРЗУ в УПИ ІІ, масив 22, местност „Менгеле коросу”, землище на с. Зетьово, община Айтос” и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.

27.  Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване съгласие за промяна на улична регулация  между поземлени имоти №649, 650, 651, 682, 690 по плана на ЗЗП”Слънчева лъка”, землище на гр. Айтос, община Айтос.

28.  Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване съгласие за промяна на улична регулация  между поземлени имоти №284, 285, 256, 300, 301, 302, 303 по плана на ЗЗП ”Провадийско шосе”, землище на гр. Айтос.

29.       Предложение от Васил Едрев – кмет на община Айтос, относно даване съгласие за промяна на улична регулация за УПИ ІХ-3640, кв.21 по плана на гр. Айтос, община Айтос.

30. Питания.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН

Снимки