ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ПЕТДЕСЕТ  И  ЧЕТВЪРТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  16.09.2015 г. /сряда/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

                                                                                                                                                                                  

            1. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на Временно изпълняващи длъжността Кмет на Общината и кметствата на територията на Общината.

 

2. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне от страна на Община Айтос на временна Финансова помощ в полза на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Айтос”, гр.Айтос, в размер на 48 900,00 лева.

 

            3. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Айтос”ЕООД – гр.Айтос.

 

            4. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване право на пристрояване на обект „Жилищна сграда” в УПИ ІІІ-общ, кв.209 по плана на гр.Айтос, с административен адрес ул.”Гоце Делчев” № 20.

 

            5. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо  лице в УПИ ІІІ-1522, кв.36 по плана на гр.Айтос с административен адрес ул. „Еркене” № 1.

 

            6. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо  лице в УПИ ІV-2179, кв.48”Б” по плана на гр.Айтос с административен адрес ул. „Петра” № 3.

 

            7. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физически  лица в УПИ ІІІ-975, кв.23 по плана на гр.Айтос с административен адрес ул. „Одрин” № 2.

 

            8. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо  лице в УПИ І-86,292 кв.8 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос.

 

            9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо  лице в УПИ ХVІ-22 кв.5 по плана на с.Малка поляна, община Айтос.

 

            10. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо  лице в УПИ ХVІІ-22 кв.5 по плана на с.Малка поляна, община Айтос.  

 

            11. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на ОбС-Айтос за изминалия мандат - от месец ноември 2011 г. - до месец август 2015 г.

 

            12. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН

Снимки