Общински съвет - Айтос с последно заседание за мандат 2015-2019 г.,

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос на 20.09.2019 г. /петък/ от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Айтос при следния  проект за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

 1. Предложение с вх.№ ОбС-292/10.09.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно избиране на Временно изпълняващи длъжността Кмет на Общината и кметствата на територията на Община Айтос.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-296/11.09.2019 г. от Стоян Стоянов – председател на Временната комисия за провеждане на процедурата по избор на съдебни заседатели за Районен съд Айтос, мандат 2020-2023 г., избрана с реш. № 664/24.04.2019 г., пр. № 44 на Общински съвет Айтос,  относно предложение за избор на 15 /петнадесет/ съдебни заседатели за Районен съд  Айтос, мандат 2020-2023 г.

 

 3. Докладна записка с вх.№ ОбС-295/11 .09.2019 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от  месец ноември 2015 г. до месец август 2019 г.

 

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-300/12.09.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос ”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

 5. Докладна записка с вх.№ ОбС-301/12.09.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на запис на заповед от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № 02/07/2/0/00585 от 26.06.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос ”, сключен между Община Айтос и ДФ „Земеделие”.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-297/11.09.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно безвъзмездно предоставяне на общински помещения за дейността  на  политическите партии на територията на Община Айтос отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-298/12.09.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ две преходни помещения с обща площ 96 кв.м и спомагателно помещение /съблекалня/ с площ 36 кв.м в източната част в дясно от входа, на първи етаж от закрито ОУ ”Л. Каравелов”- гр.Айтос, находящо се в парцел І в кв.40 по плана на  гр.Айтос.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-299/12.09.2019 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Национална здравноосигурителна каса/Районна здравноосигурителна каса-Бургас, върху помещение с площ 18 кв.м., находящо се на първи етаж в североизточното крило на  Медицински център І - Айтос, в УПИ І, кв.62 по плана гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Гарова”№ 3.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-294/11.09.2019 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ Х-355, кв.35 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

 

10. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

 

Снимки