ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 30 НОЕМВРИ ПРИСЪСТВЕНО
 
П   О   К   А   Н   А
 
Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,
Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,
 
С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 30.11.2021 г. /вторник/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за  
 
Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :
 
1. Докладна записка с вх.№ ОбС-336/19.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Айтос през 2022 г.   
 
2. Предложение с вх.№ ОбС-335/19.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно  неприсъствено заседание на общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.
 
3. Докладна записка с вх.№ ОбС-329/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-3313, кв.164 по плана на гр. Айтос, с адрес ул.“Стара планина“ № 15.
 
4. Докладна записка с вх.№ ОбС-330/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ ХV-1553, кв.38 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Георги Кондолов“ № 28. 
 
5. Докладна записка с вх.№ ОбС-331/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-39, кв.3 по плана на с.Мъглен, община Айтос.
 
6. Докладна записка с вх.№ ОбС-327/15.11.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-1, кв.1 по плана на с. Зетьово, община Айтос.
 
7. Докладна записка с вх.№ ОбС-328/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ 84, кв.7 по плана на с.Зетьово, община Айтос.
 
8. Докладна записка с вх.№ ОбС-332/15.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Над селото“, представляващ имот с идентификатор № 81640.25.23, стар №000110, с площ 32423 кв. м, находящ се в землището на с.Чукарка, Община Айтос. 
 
9. Докладна записка с вх.№ ОбС-334/17.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно предоставяне на земеделски земи, съгласно чл.45ж, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 
10. Докладна записка с вх.№ ОбС-326/10.11.2021 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос,  относно даване на съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, съгласно сключените споразумения между собствениците и/или ползвателите за стопанската 2021/2022 година по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.   
 
11. Докладна записка с вх.№ ОбС-333/17.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за част от поземлен имот с идентификатор 00151.180.8, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.
 
12. Докладна записка с вх.№ ОбС-337/19.11.2021 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос,  относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за промяна предназначението на имот № 164, ЗЗП „Набожната къща”, землище на гр. Айтос.
 
  13. Питания.             
 
  
КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
Председател на Общински съвет Айтос
Снимки