ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АЙТОС

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

            На  основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос,  свиквам    ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на  ОбС – Айтос   на  28.04.2015 г. /вторник/ от 09.30 ч.  в  заседателната  зала  на  Община  Айтос   при  следния  проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

            1. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.

            2. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в изпълнение на Годишната програма за развитие на дейността им през 2014 г.

            3. Докладна записка от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2015  г.

            4. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане  на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2014 г.

            5. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно доклад от извършена последваща оценка на Общински план за развитие на Община Айтос 2007-2013 г.

            6. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие за 2014 г. на Община Айтос.

            7. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на „Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Айтос за 2015 г.”.

            8. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предварителна оценка на Общински план за развитие на Община Айтос за периода 2014-2020 г. и направени корекции в част „Отпадъци” на Общински план за развитие на Община Айтос за периода 2014-2020 г.

            9. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на годишен план за действие за развитие на социалните услуги в община Айтос за 2016 г.

            10. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Кандидатстване на Община Айтос пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект: „СПОРТНА ПЛОЩАДКА № 4 В УПИ I - ЗА СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.50, ПО ПЛАНА НА ГР. АЙТОС, ОБЩИНА АЙТОС” по реда и условията на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. в сила от 13.05.2014 г.

         11. Предложение от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно Кандидатстване на Община Айтос пред Министерство на младежта и спорта за финансиране на обект: „Изграждане на спортна площадка и кът за фитнес на открито” в УПИ I, кв. 63, гр. Айтос по реда и условията на Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 40 от 13.05.2014 г. в сила от 13.05.2014 г.

            12. Предложение от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет  за  дейността на Общинско търговско дружество „Медицински център І” ЕООД, гр. Айтос за 2014 год.

            13. Предложение от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет  за  дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2014 год.

            14. Предложение от Ружди Хасан – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане отчет  за  дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр. Айтос за 2014 год.

            15. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на цени за отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.  

            16. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно отмяна на решение № 688 на Общински съвет – гр.Айтос, обективирано в Протокол № 45 от 27.01.2015 г., обявяване на имот, представляващ сграда „Защитено жилище”, находяща се в УПИ ІІ, кв.5 Б по плана на гр.Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Ради Боруков” № 20 от частна в публична общинска собственост и предоставяне управлението и стопанисването на общински недвижим имот: сграда”Защитено жилище” на Общински център за социални и здравни услуги като второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Община Айтос за безвъзмездно ползване.

            17. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот в полза на  Сдружение „Спортен клуб по борба – гр.Айтос”.

            18. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Аладъна” с площ от 50,777 дка., находящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, съставляващ имот с № 000164, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имот № 000165, 000321, 000238, 000181, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 248/05.04.1999 год.”.

            19. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на договор за концесия с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Под селото” с площ от 46,866 дка., находящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, съставляващ имот с № 000167, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имот № 000248, 000241, 041008, 000122, 000238, имотът актуван с Акт за публична общинска собственост № 255/05.04.1999 год.”.

            20. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-431, кв.153 по плана на гр.Айтос, с административен адрес ул.”Братя Миладинови” № 31.

            21. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и религиозна институция с наименование „Мюсюлманско изповедание” в УПИ І, кв.23 по плана на с.Малка поляна.

            22. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-263, кв.29 по плана на с.Черноград.

             23. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община Айтос и физическо лице в  ПИ № 182,  с площ 2015 кв.м, находящ се в местност „Набожната къща” в  землището на  гр.Айтос.

          24. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на ПИ № 375,  находящ се в местност „Слънчева лъка” в  землището на  гр.Айтос на собственик на законно построена сграда.

           25. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на ПИ № 1347,  находящ се в местност „Слънчева лъка” в  землището на  гр.Айтос на собственик на законно построена сграда.

            26. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на ПИ № 452 с площ 1115 кв.м, находящ се в местност „Слънчева лъка” в землището на гр.Айтос, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

            27. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на канализационен тласкател от УПИ ІІ-21,22, масив 139, местност „До казармите”, землище на гр.Айтос, до шахта в урбанизирана територия”.

            28. Докладна записка от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за проектиране и изработване на ПУП-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – свързване на съществуващите основни колектори и изграждане на общ довеждащ колектор до ПСОВ и заустващ колектор в землището на гр.Айтос.

            29. Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС: РУЖДИ  ХАСАН

Снимки