ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-АЙТОС ИЗБИРА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ, НА 30 НОЕМВРИ

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 30.11.2023 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос, при следния проект  за        

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Айтос, мандат 2023 – 2027 г.

2. Избор на Зам.председатели на Общински съвет Айтос.  

3. Избор на Постоянни комисии към Общински съвет Айтос.  

4. Докладна записка с вх. № ОбС-322/22.11.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно избор на общински съветници за участие в комисии, предвидени в действащите Наредби на Общински съвет Айтос.

 5. Докладна записка с вх.№ОбС-323/22.11.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

6. Докладна записка с вх.№ОбС-324/22.11.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно даване съгласие Председателят на Общински съвет Айтос да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-325/22.11.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общински съвет Айтос в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия”  (РАО „ТРАКИЯ”).

8. Питания.

                                                                     КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                     Председател на Общински съвет Айтос

Снимки