Общинският съвет с протестна декларация до МОСВ

След като преди две седмици, кметът на Община Айтос изпрати възражение до МОСВ във връзка с проекто-заповед за айтоската зона "Трите братя", Общинският съвет в Айтос единодушно прие декларация-протест срещу забраните, предвидени за териториите в зоната. Декларацията е адресирана до Ивелина Василева - министър на околната среда и водите, и е подписана от 29-те айтоски общински съветници. Целта е, да бъдат защитени не само проектната готовност и интересите на Община Айтос, но и интересите на 438 собственици на частни имоти в зона "Трите братя".                                                                

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

            Относно: Проекто-заповед на МОСВ за обявяване на защитена зона BG0000119 “Трите братя”, разположена в землищата на гр.Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

            С настоящата декларация, Общински съвет - Айтос изразява категорично несъгласие със забраните, заложени в проекто-заповед на МОСВ за обявяване на защитена зона  BG0000119 “Трите братя”,  разположена  в  землищата  на  гр.Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас.

Забраните, които предлагате в проекто-заповедта ще доведат до невъзможност Община Айтос да  работи по вече изготвени проекти по европейски програми. Настояваме да отчетете факта, че Община Айтос вече е инвестирала средства в изготвянето на проекти за територии, които попадат в защитената зона. Това ще попречи за кандидатстването и изпълнението им, до загуба на финансиране и невъзстановяване на вече извършени разходи по изпълнение на общинските проекти.

Считаме, че ако заповедта влезе в сила, забраните в нея ще се отразят изключително неблагоприятно върху финансовото и икономическото състояние на Община Айтос.

Възразяваме срещу заложените ограничения,  тъй като считаме, че са прекомерни и несъобразени с интересите на Общината и нейните граждани. В границите на защитената зона влизат значими общински обекти и частни имоти.

Забраните ще се отразят негативно върху общински проект, съобразен със задължителните европейски изисквания за депониране на отпадъците - “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо по битови отпадъци в землището на с. Лясково и в землището на гр. Айтос”. Община Айтос има готов технически проект на стойност:  3 200 000 лв.

Ограниченията ще доведат до невъзможност Община Айтос да изпълни друг важен за гражданите проект - “Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в Лесопарк „Славеева  река”, град Айтос”. Община Айтос има готов технически проект на стойност: 2 124 809 лв. Към настоящия момент тече процедура за избор на изпълнител на проекта. Проектът е с голямо обществено значение. Лесопаркът е любимо място за отдих на жителите и гостите от целия регион.

Заплашен от забраните е и проект “Основен ремонт, реконструкция и разширяване на Зоопарк в Лесопарк гр. Айтос”. За I-я етап, Общината има готов технически проект на стойност: 1 000 000 лв. ( Втора и трета фаза на проекта са на етап идеен проект – стойността на проекта се очаква да бъде 2 000 000 лв.). Проектът е с голяма обществено значение, предвид обстоятелството, че зоопаркът в град Айтос е единственият лицензиран в област Бургас.

Това са само част от проектите на Община Айтос, планирани за територии в защитената зона. В територията на Лесопарка е включен и Архитектурно-етнографският комплекс “Генгер”, който се стопанисва от общинско търговско дружество "Генгер". Ръководството на дружеството има проекти за благоустрояването на комплекса, които могат да бъдат стопирани, ако проекто-заповедта влезе в сила.

 Предвидените прекалени забрани при ползването на териториите в зона "Трите братя"в голяма степен ограничават инициативата и решенията на Общински съвет - Айтос, с които местният законодателен орган трябва да отговори на очакванията на гражданите на община Айтос. Немалко собственици на частни имоти в зоната, споделят протеста си срещу клаузите в проекто-заповедта, която местните медии огласиха пред гражданството. Като представители на гражданите, ние, общинските съветници сме длъжни да защитим интересите им.

Безспорно, от изключителна важност е да бъдат опазени защитените зони, но следва първо да бъдат защитени интересите на гражданите, които населяват тези територии. Чрез медиите, проекто-заповедта на МОСВ стана достояние на собствениците на частни имоти в зона "Трите братя", които са 438 на брой.  Собствениците остро реагират на забраните и категорично не са съгласни с тях. Сформира се граждански инициативен комитет, който се готви да организира  протест срещу клаузите в проекто-заповедта Ви.

 

            Госпожо Министър,

            Надяваме се, да измените проекто-заповедта, като бъдат премахнати по-голяма част от предвидените забрани и рестрикции в интерес на Община Айтос и нейните граждани.

            Вярваме, че ще се съобразите с Декларацията на избрания от гражданите на община Айтос, орган на местната власт - Общински съвет.

            Декларацията се подкрепя от всички политически сили, представени в Общинския съвет.

Общински съвет - Айтос

            11.02.2015 г.

 

 

 

 

Снимки