Общинският съвет ще заседава на 30.07.2020 г.

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  - А Й Т О С

                                                                                                                                                       

П   О   К   А   Н   А

 

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДЕСЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 30.07.2020 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Предложение с вх.№ ОбС-241/03.07.2020 г. от Станимир Петров – Директор на Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос. 

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-242/07.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на община Айтос за 2019 г.

 

3. Предложение с вх.№ ОбС-260/20.07.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена“ ЕООД, гр.Айтос за 2019 г.

 

4. Предложение с вх.№ ОбС-265/21.07.2020 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер“ ЕООД, гр.Айтос за 2019 г.

 

5. Предложение с вх.№ ОбС-250/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение за преобразуване на ЦЕЛОДНЕВНА ГРУПА с адрес  с.Черноград, Община Айтос - филиал на ДГ „Радост“ гр. Айтос, в ПОЛУДНЕВНА ГРУПА.

 

 6. Докладна записка с вх.№ ОбС-253/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м. януари-м. юни 2020 година.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-258/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение за прекратяване на договор за концесия №К14/30.10.2014г.  с предмет: „Управление и поддържане на Язовир „Над селото” с  площ 32,427 дка, находящ се в землището на с. Чукарка, Община Айтос, съставляващ имот №000110, ЕКАТТЕ 81640, при граници: имоти № 000111, 026018, 000060, 000080, 000061, 0026035, 026034, 026021,  026009,  имотът актуван с Акт за публична общинска собственост №682/04.08.2000 г.”

           

 8. Докладна записка с вх.№ ОбС-257/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на общински имоти за нуждите на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2”, Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-Бургас”.

 

  9. Докладна записка с вх.№ ОбС-247/17.07.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-2075, кв.111 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Филип Кутев“ №20.

 

  10. Докладна записка с вх.№ ОбС-248/17.07.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-2414, кв.52 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Лиляна Димитрова“ №41.

 

  11. Докладна записка с вх.№ ОбС-252/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и юридическо лице в УПИ VІІ-70, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

  12. Докладна записка с вх.№ ОбС-256/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ № 2706, находящ се в ЗЗП местност „Трите братя”, землище гр.Айтос.

 

  13. Докладна записка с вх.№ ОбС-251/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ V-общ., УПИ VІ-общ. и УПИ VІІ-общ. в кв.22 по плана на с.Черна могила, чрез провеждане на публични търгове с явно наддаване.

 

   14. Докладна записка с вх.№ ОбС-255/17.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 14 броя.

 

   15. Докладна записка с вх.№ ОбС-244/14.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за промяна предназначението на имот № 2742, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос.

 

    16. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/14.07.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за поземлен имот с идентификатор 70473.172.11 (номер по предходен план 172011), землище на с. Съдиево, община Айтос с НТП „За стопански двор”, частна собственост за изграждане на обект: „Приемо-предавателна станция на BGS0744.A000 „Sadievo” на “А1 България” ЕАД”.

 

     17. Питания.

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

Председател на Общински съвет Айтос

Снимки