Общинският съвет ще заседава на 30 май

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - А Й Т О С

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 30.05.2023 г. /вторник/ от 9:30ч. в заседателната зала на Община Айтос, при следния проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-143/04.05.2023 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2022 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-150/16.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за ползване на помещение намиращо се в административна сграда, находяща се в гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ № 5 за нуждите на Проект  BG05SFPR002-2.002-0104-С01 “Укрепване на  капацитета на Община Айтос за предоставяне на социални услуги“ изпълняван по процедура чрез директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR.002-2.002 “ Укрепване на общинския капацитет“  по програма“ Развитие на човешките ресурси“  2021-2027 г. финансирана от Европейски социален фонд плюс.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-160/19.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на обявен с Решение № 514/26.01.2023г. конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Айтос ” ЕООД – гр. Айтос и обявяване на нов конкурс.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-165/22.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно именуване на улици в с.Карагеоргиево, общ.Айтос,  с.Тополица, общ.Айтос и  с.Мъглен, общ. Айтос.

5. Предложение с вх.№ ОбС-162/22.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на разчети за капиталови разходи през 2023 година на Община Айтос и одобряване на индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз и други държави и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-158/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма на Община Айтос за 2022 година.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-152/16.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно издаване на записи на заповеди от община Айтос в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи авансово плащане и ДДС към него, по договор BG06RDNP001-19.226-0005-C01 от 11.01.2023 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект "Реконструкция на улица "Арда" от О.Т. 24 до О.Т. 7 и улица "Христо Кърджилов" в гр. Айтос", сключен между Община Айтос, МИГ – Айтос и ДФ „Земеделие”.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-151/16.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за устойчива градска мобилност на Община Айтос (ПУГМ) за периода 2023-2030 г.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-157/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на общинските концесии на община Айтос, за периода 2023-2027година.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-155/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на земеделски земи от общинският поземлен фонд, които ще се отдават под наем за стопанската 2023/2024 година.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-154/17.05.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно учредяване на възмездно право на ползване без търг или конкурс върху част от имот с идентификатор 23889.109.6, с площ от 2000 кв.м., целият с площ от 58703 кв.м – ПОС, категория десета, находящ се в м. „Текме тарла”, землище с. Дрянковец, с НТП „Пасище“, за устройване на постоянен пчелин.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-153/17.05.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ V-95, кв.16 по плана на с. Зетьово, община Айтос.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-161/22.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-19, кв.3 по плана на с. Поляново, община Айтос.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-159/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: УПИ І в кв.21Б по плана на гр.Айтос, находящ се между ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Лозенград, ул.”Арда” и ул.”Добри Чинтулов”, чрез публично оповестен конкурс.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-156/17.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот с идентификатор 62013.33.61, с площ 34277 кв.м, находящ в м. „Килника”  в землището на с. Раклиново, с начин на трайно ползване „лозе”, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-146/11.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за линеен обект /трасе/ на обект: Фотоволтаична електроцентрала в имоти с идентификатор 23889.124.9 и 23889.124.13 с. Дрянковец, община Айтос и кабел 1 кV от ГРТ на ФЕЦ до ТЕПО да фасадата на ТП „Дрянковец 1““ и даване съгласие за преминаването на кабела през имоти общинска собственост.

17. Докладна записка с вх.№ ОбС-163/22.05.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на обект: „Кабелна линия 20 кV от БКТП 1х800 кVA в УПИ I-21032, масив 21, м.“Веран чешма“ (ПИ с идентификатор 81640.21.32), землище на с.Чукарка, община Айтос до стълб 123/19 на електропровод КЛ/ВЛ „Соколово“ и даване съгласие за преминаването му  през имоти общинска собственост.

18. Питания

                                                                       КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                       Председател на Общински съвет Ай

Снимки