Общинският съвет ще заседава на 30 май 2024 г.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - А Й Т О С                                                                                                                                          

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.30, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 30.05.2024 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос, при следния проект  за 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-181/15.05.2024 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно приемане на отчет и анализ за дейността на Общински съвет Айтос за периода от месец ноември 2023 г. до месец април 2024 г.

2. Предложение с вх.№ ОбС-178/09.05.2024 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Генгер” ЕООД, гр.Айтос за 2023 г.

3. Предложение с вх.№ ОбС-177/09.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно  общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-179/13.05.2024 г. от Временна комисия, създадена с Решение №41/15.02.2024 г. на ОбС Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-182/16.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2025 година на Община Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-189/20.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно кандидатстване на община Айтос с проектно предложение „Основен ремонт на част от улица № 20 (от О.Т.95 до О.Т.67) по плана на село Мъглен, община Айтос“ по процедура BG06RDNP001-19.821 МИГ Айтос - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос” от ПРСР 2014 – 2020 г.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-185/17.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на земеделски земи от общинският поземлен фонд, които ще се отдават под наем за стопанската 2024/2025 година.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-184/17.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура за отдаване под наем на оператор на язовирна стена на язовир „Топалака“, съставляващ имот с идентификатор 81102.28.37 (номер по предходен план 000105), в землището на с.Черноград и имот с идентификатор 72727.26.61 (номер по предходен план 000199), в землището на с.Тополица, с обща площ 157303 кв. м, имотът актуван с АПОС № 6312/12.03.2024г.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-186/20.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предложение до Община Айтос за закупуване на недвижим имот УПИ ХV в кв.21 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-187/20.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и юридическо лице в УПИ ІV-139, кв.12 по плана на с.Лясково, община Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-188/20.05.2024 г. . от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-34, кв.14 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-191/20.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ ХІV-1346, кв.98 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Цар Крум” №6.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-180/14.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разрешаване изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в обхват имот с идентификатор 00151.493.8 по КК и КР на землището на гр. Айтос, област Бургас.

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-183/17.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на линеен обект: „Ново електромерно табло на северозападния край на имот 00151.166.4 и кабелна линия 1 кV от табло ниско напрежение на трафопост тип БКТП в УПИ ІІІ-8, в териториалния обхват на имот 00151.167.8 до новото електромерно табло на северозападния край на имот 00151.166.4, землище на гр. Айтос, област Бургас“ и даване съгласие за преминаването му през имоти общинска собственост.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-190/20.05.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на община Айтос в териториален обхват УПИ ІІ, кв. 170 по плана на гр. Айтос и на разрешение за изработване на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, кв. 170 по плана на гр. Айтос.

16. Питания.

                                                                       КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                       Председател на Общински съвет Айт

Снимки