ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 27.01.2022 Г.

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ  на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Предложение с вх.№ ОбС-5/07.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

 

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-6/07.01.2022 г. от Атанас Маринов – председател на ПК „ОКСТЗСД“ към Общински съвет Айтос, относно приемане на Правилник за реда и начина за финансово подпомагане на лица, семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Айтос.

 

3. Предложение с вх.№ ОбС-12/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане и одобряване на инвестиция, представляваща актив-публична общинска собственост, извършена от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр.Бургас през 2021 г.

 

4. Предложение с вх.№ ОбС-21/17.01.2022 г. от Станимир Петров – Директор на Дирекция „Финанси, бюджет и данъчно облагане“ в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

 

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-14/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

 

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-13/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2022 г.

 

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-20/17.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос.

 

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-19/17.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща  помещение с площ 14,80 кв.м, находящо се на мансарден етаж в административна сграда на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на  гр.Айтос в полза на Областна дирекция „Земеделие”- гр. Бургас.

 

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-18/17.01.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и юридическо лице в УПИ ІХ-10 кв.6 по плана на с.Черноград, община Айтос.

 

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-15/17.01.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІV-212, кв.29 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-16/17.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХІ-71, кв.3 по плана на с.Карагеоргиево, община Айтос.

 

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-17/17.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІХ-181, кв.47 по плана на с.Съдиево, община Айтос .

 

13. Доклад с вх.№ ОбС-7/11.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на Община Айтос за 2021 г.

 

14. Докладна записка с вх.№ ОбС-10/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 00151.489.20 и 00151.489.21, м. „Кара Пелит”, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.

 

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-11/14.01.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.422.4, м. „Хаджи Бекир”, землище на гр. Айтос с НТП „Нива”.

 

16. Питания. 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

Снимки