ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 24.02.2023 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АЙТОС

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 24.02.2023 г. /петък/ от 9:30ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за        

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-45/08.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2023 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2021-2030/.

2. Предложение с вх.№ ОбС-44/08.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет по изпълнението на „Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Айтос за периода 2021 – 2028 г.“ за 2022 г.

3. Предложение с вх.№ ОбС-48/09.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-61/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно откриване на процедура за отдаване под наем на оператор на язовирна стена на язовир „Суатя“, представляващ имот с идентификатор 81640.19.75, с площ 30458 кв.м, находящ се в землището на с.Чукарка и язовир „Алана“, представляващ имот с идентификатор 56438.48.37, с площ 11759 кв.м, находящ се в землището на с.Пирне.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-62/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2023/2024 година.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-65/16.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  даване на съгласие за разделяне на УПИ І и обособяване на нов УПИ ІІ в кв. 62 по плана на община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-66/16.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно  кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение „Изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (Дом за стари хора)“ по Процедура за директно предоставяне на средства BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващи домове за стари хора” по Националния план за възстановяване и устойчивост.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-57/15.02.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ХІХ-1315, кв.97 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Георги Бенковски“ №32.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-58/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-4236, кв.212 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Бяло море“ №3.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-59/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ Х-3549, кв.194 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Иван Михов“ №2.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-56/15.02.2023 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ V-93, кв.17 по плана на с. Малка поляна, община Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-60/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи: УПИ II-общ., УПИ III-общ. в кв.19 по плана на с.Малка поляна, чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-63/15.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 10 броя.

14. Доклад с вх.№ ОбС-43/08.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно изпълнението на Общия устройствен план на община Айтос за 2022 г.

15. Докладна записка с вх.№ ОбС-33/31.01.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот № 2961, ЗЗП „Трите братя”, землище на гр. Айтос.

16. Докладна записка с вх.№ ОбС-38/01.02.2023 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идентификатор 00151.176.11, м. „Могилата”, землище на гр. Айтос с НТП „Лозе”.

17. Питания.

ДОПЛЪЛНИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ВАСИЛ ЕДРЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС относно извършването на капиталов разход за изработването на технически инвестиционен проект за обект „Изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (Дом за стари хора) в УПИ ІІ , кв.62, по плана на гр. Айтос

 

                                                                       КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                       Председател на Общински съвет Айтос

Снимки