ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 28 МАЙ 2020 Г.

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам  ОСМОТО  ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 09.30 ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за 

 

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх. № ОбС-199/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД – гр. Бургас.

 

2. Докладна записка с вх. № ОбС-204/19.05.2020 г.от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно вземане на решение за предоставяне на допълнителна временна финансова помощ на общинско търговско дружество „ГЕНГЕР“ ЕООД, в размер на 55 000 лв.

 

3. Докладна записка с вх. № ОбС-205/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 

 

4. Предложение с вх. № ОбС-193/13.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане отчетните доклади на председателите на читалищните настоятелства в Община Айтос в  изпълнение на  Годишната програма за развитие на  дейността им през 2019 г.

 

5. Докладна записка с вх. № ОбС-190/12.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Айтос за 2021 г.

 

6. Предложение с вх. № ОбС-183/05.05.2020 г. от Станимир Петров – Директор Дирекция „ФБДО” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Айтос.

 

7. Предложение с вх. № ОбС-184/05.05.2020 г. от Станимир Петров – Директор Дирекция „ФБДО” в Община Айтос, относно одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Айтос.

 

8. Докладна записка с вх. № ОбС-197/18.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ стая № 5 с площ 13,60 кв.м, находяща се в сграда с административно ползване в гр.Айтос, ул. „Щерю Русев”№ 4.

 

9. Докладна записка с вх. № ОбС-198/19.05.2020 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ VІІІ-1751, кв.104 по плана на гр. Айтос, с административен адрес: гр.Айтос, ул.“Петър Станев“ № 26.

 

10. Докладна записка с вх. № ОбС-200/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-273, кв.21 по плана на с.Караново, община Айтос.

 

11. Докладна записка с вх. № ОбС-201/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ ІV-63, кв.19 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

12. Докладна записка с вх. № ОбС-202/19.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и юридическо лице в УПИ VІІ-8, кв.1 по плана на с.Лясково, община Айтос.

 

13. Докладна записка с вх. № ОбС-196/15.05.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – 10 броя.

 

14. Питания. 

 

Поканата да се публикува на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет и изпрати на общинските съветници на посочен от тях електронен адрес. Общинските съветници да бъдат уведомени устно по телефона, за което да бъде съставен протокол.

На основание чл.36, ал.1, т.1. от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет.

 

                                                                                  КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                                   Председател на Общински съвет Айтос

 

Снимки