ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 28 СЕПТЕМВРИ

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 28.09.2022 г. /сряда/ от 9:30ч. в заседателната зала на Община Айтос,  при  следния  проект  за           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

1. Предложение с вх.№ ОбС-244/15.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно упълномощаване на представител на община Айтос за участие в извънредно  общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД гр.Бургас и определяне на позиция и мандат по решенията, които следва да се вземат.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-253/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно предоставяне безвъзмездно право за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая №3, с площ 42.80 кв.м и  стая №4, с площ 38.60 кв.м, част от четвърти етаж на административна сграда, находяща се на ул.”Богориди” № 2, поземлен имот № 56 в кв.121 по плана на  гр.Айтос.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-247/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ Х-4238, кв.212 по плана на гр. Айтос, с адрес: гр.Айтос, ул.“Бяло море“ №7.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-245/16.09.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физически лица в УПИ Х-165, кв.45 по плана на с. Съдиево, община Айтос.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-246/16.09.2022 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ І-224, кв.17 по плана на с. Лясково, община Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-248/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІ-70, кв.17 по плана на с. Чукарка, община Айтос.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-249/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ ІІІ-134, кв.23 по плана на с. Пирне, община Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-250/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо лице в УПИ VІІІ-57, кв.16 по плана на с. Пещерско, община Айтос.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-252/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земеделска земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в ПИ № 860,  находящ се в местност „Провадийско шосе”, землище гр. Айтос.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-251/16.09.2022 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 9 броя.

11. Питания.

 

    КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

  Председател на Общински съвет Айтос

Снимки