ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 31 ЯНУАРИ

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

 

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.30, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 31.01.2024 г. /сряда/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос, при следния проект  за 

           

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

 

1. Докладна записка с вх.№ ОбС-16/17.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно утвърждаване на управител на общинско търговско дружество „Медицински център - I - Айтос” ЕООД, гр.Айтос.

2. Докладна записка с вх.№ ОбС-29/22.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно допълнение на Решение № 631 от 30.08.2023 г. на Общински съвет –Айтос.

3. Докладна записка с вх.№ ОбС-17/17.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно покана за партньорство по Операция „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

4. Докладна записка с вх.№ ОбС-15/17.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно именуване на улица в Община Айтос.

5. Докладна записка с вх.№ ОбС-20/18.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно актуализация на определените с Решение № 504/22.12.2022 г. на Общински съвет-Айтос минимални и максимални цени на таксиметровия превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Община Айтос.

6. Докладна записка с вх.№ ОбС-18/17.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на План за действие на Община Айтос за 2024 година в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта /2021-2030/.

7. Докладна записка с вх.№ ОбС-21/19.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-23/19.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Стратегия за управление на общинска собственост за периода 2024-2027 г.

9. Докладна записка с вх.№ ОбС-24/19.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Айтос през 2024 г.

10. Докладна записка с вх.№ ОбС-22/19.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно разпределение на общинския жилищен фонд в Община Айтос.

11. Докладна записка с вх.№ ОбС-25/19.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща три помещения с обща площ 96,60 кв.м, в западната част в ляво от входа, на първи етаж от закрито ОУ ”Л.Каравелов ”- гр.Айтос, находящо се в УПИ І в кв.40 по плана на гр.Айтос.

12. Докладна записка с вх.№ ОбС-26/19.01.2024 г. от Мариана Димова – зам.кмет на Община Айтос, относно промяна на начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор  70473.92.10 по КККР на с.Съдиево, м.“Азмака“, с площ 3006 кв.м. и на ПИ с идентификатор 00151.313.3 по КККР на гр.Айтос, м.“Чеменлията“, с площ 1990 кв.м.

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-12/15.01.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на съгласие за преминаването на пътна връзка през имот общинска собственост.

 

14. Питания

 

 

 

                                                                       КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                       Председател на Общински съвет Айтос

Снимки