ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 27 ЮНИ

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  - А Й Т О С                                                                                                 

П   О   К   А   Н   А

Уважаеми  дами  и  господа  общински  съветници,

Уважаеми  господин  кмет  на  Община  Айтос,

С настоящата покана Ви уведомявам, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.30, ал.2, т.1 от ПОДОСВОА на Община Айтос, свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Айтос, което ще се проведе на 27.06.2024 г. /четвъртък/ от 9:30 ч. в заседателната зала на Община Айтос, при следния проект  за

Д  Н  Е  В  Е  Н        Р  Е  Д :

   1. Докладна записка с вх.№ ОбС-208/13.06.2024 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно определяне представител на Общински съвет Айтос в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

  2. Предложение с вх.№ ОбС-219/18.06.2024 г. от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно отчет за дейността на Общинско търговско дружество „Авицена” ЕООД, гр. Айтос за 2023 г.

    3. Докладна записка с вх.№ ОбС-217/17.06.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Отчет за изпълнението на Програма за развитие на туризма на Община Айтос за 2023 година.

   4. Докладна записка с вх.№ ОбС-218/17.06.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно приемане на Програма за развитието на туризма на Община Айтос за 2024-2027 година.

  5. Докладна записка с вх.№ ОбС-214/17.06.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ VІІ-1036, кв.81 по плана на гр.Айтос, с административен адрес: ул.”Георги Тихолов” №3.

   6. Докладна записка с вх.№ ОбС-213/17.06.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-427 в кв.153 по плана на гр.Айтос, ведно с жилищна сграда, с административен адрес: ул.”Вардар” №4, чрез провеждане на публичeн търг с явно наддаване.          

  7. Докладна записка с вх.№ ОбС-209/14.06.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за поземлени имоти с идентификатори 00151.177.31 и 00151.177.15, м. „Могилата”, землище на гр.Айтос.

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-212/17.06.2024 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, относно продажба на недвижими имоти - земеделски земи, представляващи частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 16 броя.

9. Питания

 

 

 

                                                                       КРАСИМИР  ЕНЧЕВ

                                                                       Председател на Общински съвет Айтос

Снимки